Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2021 roku

 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2020

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc
DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc
DOCZarządzenie Nr 739-2020 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc

DOCZarządzenie Nr 738-2020 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021r. I półrocze.doc
DOCZarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu zaopiniowania zlożonych ofert na realizację w 2021 roku dzialań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS (Automatycznie zapisany).doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 737-2020 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

Otwarty konkurs ofert na realizację w II półroczu 2021 roku zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarządzenie nr 1056 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. wyboru oferty na realizację zadania dot. zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Wersja XML