Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie urządzeń wodnych


Zawiadomienie z dnia 26.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą w Kantorowicach oraz na gromadzenie ścieków


Konsultacje do projektu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim ws. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w roku 2022


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na działce w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Spółce HYDRO-LEW pozwolenia wodnoprawnego


Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na działce w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku mieszkalnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługi wodnej w Ptakowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wydania pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach


Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w Mikolinie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 283 w Ptakowicach


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim


Projekt uchwały ws. kapielisk na terenie Gminy Lewin Brzeski w 2021r. oraz konsultacje do projektu


Informacja o wszczęciu postepowania ws. przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody rzeki Odry


Informacja o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na piętrzenie wody rzeki Odry


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, Gospodarstwo Rybackie Niemodlin pozwoleń wodnoprawnych

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.pdf


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych na działkach w obrębie Gminy Lewin Brzeski w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFVIII 2020 Obwieszczenie ZB - UG Lewin Brzeski.pdf


Ogłoszenie o zakończeniu zadania "Wiejski Blues", realizowanego przez Sołectwo Jasiona w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

JPEGPlakat Jasiona.jpeg


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych na działkach w obrębie Gminy Lewin Brzeski w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFVII 2020 Obwieszczenie ZB - UG Lewin Brzeski.pdf


Obwieszczenie o zakończeniu robót budowlanych w ramach zadania celu publicznego pn.: "Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości ok. 84 km"

PDFObwieszczenie o zakończeniu robót.pdf


Gmina Lewin Brzeski, w imieniu której realizatorem projektu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim w partnerstwie z Fundacją „PLAN B” (Partner Wiodący) realizuje projekt „Rodzinna Przystań”.

Uzasadnieniem przystąpienia do realizacji projektu jest brak dostępności wysokiej jakości usług społecznych w odniesieniu do rosnącej potrzeby wsparcia rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Opracowanie projektu zostało poprzedzone przeprowadzeniem dogłębnej analizy istniejących w danym obszarze potencjałów, a także diagnozą deficytów występujących w obszarze wsparcia rodzin.

Cel główny projektu: poprawa funkcjonowania społecznego 12 rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zamieszkujących gminę Lewin Brzeski w okresie 01.03.2020r.- 28.02.2021r. poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych.

Projekt „Rodzinna Przystań” zakłada komplementarne usługi pracy z rodziną, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz.1111 z późn. zm.),

w tym w szczególności poprzez:

Efekty:

Liczba rodzin wspieranych w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej: 12.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie: 40.

Liczba dzieci korzystających z usług wsparcia rodziny w ramach działań prewencyjnych mających ograniczyć ich umieszczanie w pieczy zastępczej: 22.

Dzięki wsparciu specjalistów świadczących usługi w środowisku zamieszkania uczestników -  odpowiednio do potrzeb rodzice mają szansę na odbudowanie potencjału do pełnienia roli opiekuńczo – wychowawczej zwiększając kompetencje społeczne, odzyskując poczucia kontroli, a także wzrost motywacji do zmiany swojej sytuacji.

Dzieci natomiast zdobędą umiejętności do przejawiania pożądanych społecznie postaw, a ciekawa oferta kreatywnego spędzania wolnego czasu i wspólne twórcze warsztaty pozwolą na odkrycie własnych talentów, wzmocnienie samooceny i promowanie postaw wolnych od nałogów.

Rekrutacja do projektu: 1 marzec 2020 r. – 15 kwiecień 2020 r.

Możliwość złożenia formularza rekrutacyjnego:

(w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego zalecamy najpierw kontakt telefoniczny/mailowy):

w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 774042630, e-mail: 

lub w biurze projektu: Fundacja „Plan B” ul. Rodziewiczówny 18b w Nysie, tel.: 693269211 lub zgłoszenie pocztą elektroniczną: 

formularz do wydruku i wypełnienia: formularz zgłoszeniowy

W pierwszej kolejności rekrutujemy dzieci, których rodzice są aktywizowani społecznie i zawodowo w ramach innych projektów RPO WO.

Priorytety przy rekrutacji dla rodzin/osób z rodzin: 

Wartość projektu: 393 400,00 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 334 390,00 zł 

 www.mapadotacji.gov.pl

ODTinformacja o przystąpieniu do projektu.odt


Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa.

DOCXCo musisz wiedzieć o koronawirusie.docx
DOCXInformacja dla osób powracających z północnych Włoch.docx
DOCXjak postepować.docx
DOCXważne telefony.docx
DOCXjak myć ręce.docx


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, zm. poz. 1479, poz. 1722;  z 2019r. poz. 125, poz. 534, poz. 1495, poz. 2170)  podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2020.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk.pdf

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia firmie Strunobet-Migacz Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne.pdf


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.pdf


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia TAURON pozwolenia.pdf


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFZawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf


Zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brzeski.

DOCzarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brzeski czerwiec 2019.doc

JPEGzarządzenie.jpeg

JPEGuzasadnienie.jpeg


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf


Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf


Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.

PDFObwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w wydanie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne.pdf


Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia dla Hydro-Lew Sp. z o.o. dla sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skorogoszcz.

PDFZawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Hydro-Lew Sp. z o.o. dla sieci kanalizacji sanitarnej w Skorogoszczy.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykonania urządzeń wodnych.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy obiektu mostowego w Lewinie Brzeskim.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego z OPZW w Opolu na rzecz Gminy Lewin Brzeski.

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego z OPZW w Opolu na rzecz Gminy LB dot. dz. nr 1313_2 w LB.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia dla Hydro-Lew Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację sieci kanalizacyjnej w m. Skorogoszcz.

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Hydro-Lew.pdf


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie przekroczenia przez wał przeciwpowodziowy oraz rzekę Dożynę kablem energetycznym do MEW MIKOLIN II.

PDFinformacja o wszczęciu postępowania.pdf


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 zm. poz. 1722, poz. 1479) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2019.

DOCXKonsultacje do projektu uchwały.docx

PDFprojekt uchwały.pdf


Burmistrz Lewina Brzeskiego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, zm. 2180) podaje do publicznej wiadomości projekt Uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  w  sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w roku 2018.

PDFKonsultacje do projektu uchwały.pdf

PDFProjekt uchwały.pdf


DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Lewina Brzeskiego.doc

DOCInformacja.doc

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Skorogoszcz.doc


Zarządzenie Nr  952  2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria. 

PDFZarządzenie 952.2017.pdf


Zarządzenie Nr  951 /2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o przyjęcie do publicznych przedszkoli oraz klas I publicznych szkół podstawowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

PDFZarządzenie 951.2017.pdf


Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

PDFZarządzenie nr 938.2017.pdf


Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniu uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018.

PDFZarządzenie nr 935.2017.pdf


Zmiana godzin pracy Urzędu.

DOCINFORMACJA Burmistrza Lewina Brzeskiego.doc


Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

PDFuchwała nr XXVIII.275.2017.pdf


Informacja w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.

DOCXInformacja w sprawie powołania na rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt.docx

DOCXwniosek o powołanie na rzeczoznawcę.docx


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentów „Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022” oraz „Prognozy  Oddziaływania Na Środowisko Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2022”.

DOCXObwieszczenie o wyłożeniu do publ wglądu proj dok Strategii Rozwoju Gminy LB na lata 2016-2022 oraz Prognozy Oddziaływania na Środ Strategii Rozwo.docx

PDFStrategia-wersja do wyłożenia 15 06 2016.pdf
PDFporognoza lewin brzeski.pdf


DOCobwieszczenie AO

 DOCInformacja dla pracodawców realizujących przygotowanie zawodowe młodocianych.doc

DOCFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.doc


INFORMACJA

W trosce o estetyczny wygląd naszej gminy, środowisko rolnicze oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe, proszę właścicieli zaniedbanych i zarośniętych nieruchomości o ich  uprzątnięcie.

Przypominam również o obowiązku wykaszania zaniedbanej działki i niszczenia chwastów na swoich gruntach, wynikającym z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z zm.).

O likwidację chwastów należy dbać cały rok, wykaszając je systematycznie od wiosny do jesieni, ponieważ zachwaszczone i zaniedbane grunty są zagrożeniem dla upraw rolniczych i ogrodniczych, jak również stanowią siedlisko wielu szkodników glebowych, gryzoni, ślimaków.

Ponadto apeluję o niestosowanie pseudozabiegów polegających na wypalaniu słomy. W okresie największego zagrożenia pożarowego, czyli w okresie lata, jedna isrka z wypalonej słomy może spowodować olbrzymie straty w mieniu lub spowodować spłonięcie lasu.

  
                                                                                                                                                                       Burmistrz Lewina Brzeskiego


DOCAUDYT - zaproszenie do złożenia ofert 

DOCNABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW NSP

DOCINFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH MAJATKU RUCHOMEGO W UM W LEWINIE BRZESKIM

DOCAGENCJA RYNKU ROLNEGO UDZIELA WSPARCIA PRODUCENTOM MLEKA ZE ŚRODKÓW PRZYZNANYCH POLSCE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

DOCINFORMACJA w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

     Zobacz także:  http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,7136732,Wykup_grunt_na_wlasnosc.html

  DOCInformacja o wyroku w sprawie przywłaszczenia publicznych środków finansowych przez byłych pracowników Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 


Ogłoszenia różne:

DOCInformacja o dodatkowych wolnych dniach od pracy

DOCObjazd w zwiazku z remontem przejazdu kolejowego w Lewinie Brzeskim

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds. ubiegającego się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych,transport nieczystości ciekłych

DOCObwieszczenie w sprawie wymagań dla przeds.ubiegającego się o zezw.na świadczenie usług w zakr.ochrony przed bezdomn.zwierzętami, prowadzenie schronisk,grzebowisk i spalarni zwłok zwierz.

DOCInformacja dotycząca punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenia o konkursach oraz inne informacje związane ze współpracą Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi przeniesiono do zakładki URZĄD/Współpraca z organizacjami pozarządowymi

JPEGZawiadomienie RDOŚ w Opolu w sprawie Ochrony Przeciwpowodziowej

Wersja XML