Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budownictwo i inwestycje

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zrid - rozbudowa drogi wojewódzkiej w Ptakowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji zrid - rozbudowa drogi wojewodzkiej w Ptakowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w Przeczy


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 462


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w miejscowości Kantorowice


OGŁOSZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej w Przeczy


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEWINA BRZESKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej w Przeczy


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o wydaniu decyzji ZRID na budowę drogi dojazdowej etap C w ramach zadania pn. "Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski"


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi - budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ramach zadania: budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Konkurs na opracowanie koncepcji na zagospodarowanie terenu w obrębie dworca komunikacji samochodowej w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach zadania pn.: Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej


Obwieszczenie Starosty Brzeskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa drogi o ścieżkę pieszo-rowerową i chodnik wraz z przebudową rowów w ramach zadania Budowa ścieżek pieszo - rowerowych w Gminie Popielów i Gminie Lewin Brzeski


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp- budowa sieci gazowej niskiego ciśnenia w Lewinie Brzeskim

Obwieszczenie Starosty Brzeskiego z dnia 09.06.2021r. wszczęcie postępowania w sprawie ZRID na rozbudowę drogi-budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika wraz z przebudową rowów w ramach zadania Budowa ścieżek pieszo-rowero


Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia Gminie Lewin Brzeski pozwolenia wodnoprawnego dla budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminach: Popielów i Lewin Brzeski


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski oraz o przedłużeniu terminu składania uwag do wyłożonego projektu studium


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę - przebudowa gazociągu DN200 MOP 84 MPa od SRP Pawłów do SG Brzeg i SG Łosiów o długości 5200m


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy


Ogłoszenie o przedłużeniu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - pomiędzy ul. Fabryczną a Powstańców Śląskich w Lewinie Brzeskim


Zarządzenie nr 838 Burmistrza Lewina Brzeskiego ws. ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu zabytkowego Rynku w Lewinie Brzeskim


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji celu publicznego - budowa odcinka sieci gazowej w Lewinie Brzeskim


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na kompleksowe zagospodarowanie parku wraz z urządzeniami towarzyszącymi


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna w Lewinie Brzeskim


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu przy ul. Dębowej w Skorogoszczy


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa


Ogłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zakończeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji dot. rozbudowy sieci elektroenergetycznej w Kantorowicach


Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dotyczącej przebudowy gazociągu DN200 MOP 8,4 MPa


Zawiadomienie PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych celem realizacji budowy ścieżek pieszo-rowerowych w gminach Popielów i Lewin Brzeski


PDFogłoszenie Wojewody Opolskiego wydaniu pozwolenia na budowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia w Leśniczówce.pdf

PDFobwieszczenie o rozprawie administracyjnej.pdf

DOCXogłoszenie o zakończeniu postepowania w spr. ulicp -budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim.docx

DOCXobwieszczenie o wszęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowa odcinka gazociągu w Lewinie Brzeskim.docx

PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego w m. Oldrzyszowice.pdf

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji na budowę odcinka gazociągu w Buszycach.docx

DOCXogłoszenie o zakończeniu postepowania w spr. ulicp budowa odcinka gazociągu w Buszycach.docx

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp w rej. ul. Kościuszki i Wiśniowej w Lewinie Brzeskim II.docx

PDFzawiadomienie o wsz. post. w spr. udzielenie pozwolenia wdnoprawnego w Kantorowicach.pdf

DOCXobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - budowa odcinka gazociągu w Buszycach.docx

DOCXogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski.docx

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo miasta Lewin Brzeski w rej. ul. Wiśniowej i Kościuszki .docx

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa przepustu w Buszycach.docx

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp ul. Powstańców Śl. w LB.docx

DOCXogłoszenie o zakończeniu postępowania - budowa przepustu pod drogą krajową nr 94 w Buszycach.docx

DOCXobwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ulic - budowa przepustu pod droga krajową nr 94 w Buszycach.docx

PDFinformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.pdf

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo wsi Skorogoszcz i Chróścina.docx

DOCXogłoszenie o wyłożeniu mpzp w rejonie ul. Kościuszki i Wiśniowej w Lewinie Brzeskim z klauzulą RODO.docx

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf

PDFzawiadomienie w spr. pozwolenia wodnoprawnego w Kantorowicach.pdf

DOCXobwieszczenie o wyd. decyzji o ulicp- budowa gazociągu niskiego ciśnienia w Lewinie Brzeskim.docx

DOCXobiweszczenie owydaniu decyzji o ulicp - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przeczy.docx

DOCXobwieszczenie o zak. postępowania w sprawie ulicp- budowa sieci gazowej w Lewinie Brzeskim.docx

DOCXobwieszczenie o wszcz. na budowę sieci gazowej niskiego ciśnienia.docx

DOCXobwieszczenie o wszczęciu na budowę scie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Przeczy.docx

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo miasta Lewin Brzeski w rej. ul. Wiśniowej i Kościuszki.docx

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych.pdf

PDFzawiadomienie w spr. pozwolenia wodnoprawnego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Chróścinie.pdf

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publ. wglądu ul. Wiśniowa w Lewinie Brzeskim.docx

PDFZawiadomienie PGWWP - zaw. o wsz. na pozwolenie wodno - prawne.pdf

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego.pdf

PDFWykaz decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego które uległy wygaśnięciu.pdf

DOCXOGŁOSZENIE przystąpieniu do sporządzania planu przy u. Fabrycznej i Powstańców Śl..docx

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do planu ul. Wisniowa.docx

PDFobwieszczenie o wydaniu decyzji licp stacja redukcyjno - pomiarowa w Buszycach.pdf

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wsz. post. na budowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Buszycach.pdf

PDFobwieszczenie Wojewody Opolskiego o wsz. post. na budowę systemowej stacji redukcyjno - pomiarowej w Buszycach str. 2.pdf

DOCXOGŁOSZENIE przystąpieniu do sporządzania.docx

DOCXOGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporzadzania suikzp gminy Lewin Brzeski.docx

DOCXobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa linii kablowej 15 i 0,4 kV we Wronowie.docx

DOCXobwieszczenie o zak. postępowania w spr. ulicp - linia kablowa Wronów.docx

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp Lewin Brzeski oraz części gruntów wsi Kantorowice, Przecza i Stroszowice w rejonie ul. Zamkowaej w Lewinie Brzeskim.docx

 

Zapytanie ofertowe:

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

PDFzapytanie ofertowe na PFU.pdf

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif

 

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

PDFzapytanie ofertowe PFU.pdf

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif

 

,, Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych na terenie Gminy Lewin Brzeski".

DOCzalacznik nr 1-formularz ofertowy.doc

TIFzalacznik nr 2 - lokalizacja.tif

PDFzapytanie ofertowe PFU.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania na wybór Wykonawcy PFU ścieżek pieszo - rowerowych.pdf
 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.Przebudowa i adaptacja na cele edukacyjno – kulturalne zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014-2020 – RPOP.05.03.03-16-0003/16

DOCwzór umowy.doc

DOCzałączniki do zapytania ofertowego.doc

DOCzapytanie ofertowe.doc


DOCXobiweszczeni o wszczeciu post. w sprawie decyzji o ulicp - linia kablowa 15 KV i stacja transformatorowa słupowa.docx

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.PDF

PDFobwieszczenie Wojewody opolskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK nr 94 w Skorogoszczy.pdf

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..doc

DOCogloszenie o wyłożeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .doc

PDFobwieszczenie MIiT o wydaniu decyzji.pdf

PDFObwieszczenie.pdf

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCzawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski.doc

PDFRozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.pdf


DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..doc

PDFobwieszczenie wojewody opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę gazociągu.PDF

PDFobwieszczenie Marszałka Województwa opolskiego.pdf


Ogłoszenie Konkursu na opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynków pofabrycznych zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim przy ul. Zamkowej wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, uwzględniającej realizację zadania pn. „Budowa centrum integracji społecznej wraz z zespołem rekreacyjno-kąpielowym w Lewinie Brzeskim". 

PDFKonkurs-Zarządzenie i regulamin.pdf

PDFprotokół otwarcia zgłoszeń.PDF

PDFodp na zapyt-18.01.2017.pdf

DOCXzałącznik nr 2-zmiana.docx


PDFobwieszczewnie Wojewody Opolskiego.pdf

PDFobwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa.pdf

PDFobwieszczenie marszałka o wydaniu pozwolenia wodno-prawnego na gazociąg.PDF

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego..docx

JPEGObwieszczenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza I Raski..jpeg

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej.doc

PDFpostępowanie w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym gazociągiem DN1000 .pdf

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp dla częśći miasta Lewin Brzeski przy ul Kościuszki.doc

DOCobwieszczenie o wszcz. post. na budowę kanalizacji saniatrnej w Przeczy i Raskach.doc

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych - za torami w Lewinie Brzeskim.doc

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - przebudowa drogi gminnej w Stroszowicach.doc

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - przebudowa drogi gminnej w Borkowicach.doc

DOCogłoszenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa drogi gminnej w Sarnach Małych.doc

DOCOgłoszenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice - Nowa Wieś Mała..doc

DOCOgłoszenie o podjęciu uchwały Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp- przebudowa drogi w Borkowicach.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Stroszowicach.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi we Wronowie.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Oldrzyszowicach.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Sarnach Małych.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Nowej Wsi Małej.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp - przebudowa drogi w Buszycach.doc

DOCobwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.doc

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla terenów w północnej częsci miasta Lewin Brzeski.doc

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ulicp na budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4-1.pdf

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ulicp na budowę gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4.pdf

PDFOgłoszenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dwutorowej lini 400 kV Dobrzeń - nacięcie lini Pasikurowice-Wrocław.pdf

PDFOgłoszenie woj. opolskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ULICP - budowa gazociągu Zdzieszowice -Wrocław.pdf

DOCogłoszenie Burmistrza LB o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany mpzp wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc

JPEGObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.jpeg

PDFWydanie decyzji wojewody Opolskiego o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę-oraz budowę dwutorowej linii elektroenergetycznej.pdf

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp na budowę odcinka linii kablowej 15 kV Sarny Małe.doc

DOCobwieszczenie o zak. post. w sprawie wydania decyzji o ulicp - budowa linii 15 kV.doc

DOCobwieszczenie o wydaniu decyzji o ulicp - budowa linii napow. i kablowej 15 kV.doc

DOCobwieszczenie o wsz. post. w spr. ulicp- budowa odcinka linii 15 kV Sarny Małe.doc

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej .jpeg

DOCobwieszczenie o wszcz. post. w spr. ulicp - budowa linii napowietrznej i kablowej 15 kV w Buszycach i Wronowie.doc

DOCobwiesczenie o wydaniu decyzji 29-14 linia kablowa 110 kV.doc

PDFobwieszczenie o budowie gazociągu DN 300 MOP 8,4 MPa relacji Lewin Brzeski-Nysa wraz z infrastrukturą.pdf

DOCogloszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.doc

DOCObwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej.doc

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrz. wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc

DOCOgłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.doc

DOCogloszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.doc

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp wsi Łosiów dla terenu zlokalizowanego przy ul. Słonecznej.doc

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.doc

JPEGObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy wyrobisku pożwirowy (2)

DOCXogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 400kV

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski część zbiornika po eksploatacji kruszywa w Lewinie Brz

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski obejmującą obszar przy ul Dzierżonia w Lewinie Brz

DOCXo przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

DOCdo publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektów dokumentów wymagających udziału społeczeństwa tj zmiany mpzp części miasta Lewin Brzeski oraz mpzp linii 400kV

DOCXogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii 400kV relacji Dobrzeń Pasikurowice Wrocław

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski

DOCogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz zmiany mpzp

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Lewin Brzeski zlokalziowanego przy ul. Chopina

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII1732008

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

DOCogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospo. przestrzennego dla obszaru położonego obrębach Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, Ptakowice.doc

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w Łosiowie przy ul. Kolejowej

DOCXOgłoszenie Burmistrza o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie tj zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.docx

DOCXOgłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.docx

DOCOgłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

DOCXogłoszenie wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Kantorowicach

Wersja XML