Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

oświata

Uchwała Nr XXIV/186/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
PDFUchwała Nr XXIV-186-2012

Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć  oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli  realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
PDFUchwała Nr XXII-166 -2012

Uchwała Nr XVIII/140/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2012.
DOCUchwała Nr XVIIII-140-2011

Uchwała XIV/114/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 paxdziernika 2011 roku w sprawie przyjęcia planu nazdoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami.
DOCUchwała Nr XIV-114-2011

Uchwała XII/99/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i kulubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.
PDFUchwała Nr XII-99-2011

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz odpłatności za świadczenia udzielane przez te przedszkola w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.
PDFUchwała Nr VII-44-2011

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wystąpienia z apelem o podjecie inicjatywy ustawodawczej.
DOCUchwała Nr VI-31-2011

Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2011.
DOCUchwała Nr III-9-2010

Uchwała nr LI/455/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych.          
DOCUchwała Nr LI-455-2010

Uchwała Nr XLVII/427/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej o nazwie Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XLVII-427-2010

Uchwała Nr XLV/392/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu  do realizacji projektu pn. „Program zajęć dodatkowych wspierający rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych województwa opolskiego w roku szkolnym 2010/2011” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych.
DOCUchwała Nr XLV-392-2010

Uchwała Nr XLI/361/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Łosiowie.
DOCUchwała Nr XLI-361-2010 

Uchwała Nr XLI/360/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
PDFUchwała Nr XLI-360-2010

Uchwała Nr XL/348/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia i doradztwa zawodowego nauczycieli w 2010 roku.
DOCUchwała Nr XL-348-2009

Uchwała Nr XXXIX/341/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXIX-341-2009

Uchwała Nr XXXVIII/321/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października  2009r. w sprawie wyrażenia woli o przystąpieniu  do realizacji projektu pn. „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych.          
DOCUchwała Nr XXXVIII-321-2009  

Uchwała Nr XXXVII/320/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  09 października 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „W szkole się nauczę – w życiu wykorzystam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 -„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych. 
DOCUchwała Nr XXXVII-320-2009

Uchwała Nr XXXVII/319/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 października 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Przedszkola równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 -„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych.          
DOCUchwała Nr XXXVII-319-2009

Uchwała Nr XXXVI/310/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXXVI-310-2009

Uchwała Nr XXXII/271/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-uczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski, dla których nie ustalono obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć  oraz zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
DOCUchwała Nr XXXII-271-2009

Uchwała Nr XXXI/263/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej  o nazwie Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXI-263-2009

Uchwała Nr XXXI/260/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  31 marca  2009r. w  sprawie  ustalenia  zasad  udzielania  i określenia rozmiaru obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz  nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze    w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXXI-260-2009

Uchwała Nr XXIX/244/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
DOCUchwała Nr XXIX-244-2009

Uchwała Nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
DOCUchwała Nr XXVIII-229-2008

Uchwała Nr XX/153/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
DOCUchwała Nr XX/153/2008

 Uchwała Nr X/66/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr X-66-2007

Uchwała Nr XXIII/215/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówek, dla których organem prowadzącym jest gmina Lewin Brzeski, nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
DOCUchwała Nr XXIII-215-2005

Uchwała Nr XXIII/214/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXIII-214-2005

Uchwała Nr XXI/192/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie nadania statutu  gminnej jednostce organizacyjnej o nazwie Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
DOCUchwała Nr XXI-192-2004

Uchwała Nr XIII/110/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski.
DOCUchwała NrXIII-110-2004

Uchwała Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powierzenia zadań związanych z organizacją doradztwa zawodowego nauczycieli.
DOCUchwała Nr III-21-2002

Uchwała Nr XVII/142/2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów.
DOCUchwała Nr XVII-142-2000

Uchwała Nr XVII/141/2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 maja 2000 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.
DOCUchwała Nr XVII/141/2000

Wersja XML