Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

sprawy organizacyjne

 


Uchwała Nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów  Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXVI-197-2012

Uchwała Nr XXVI/196/2012
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic  i  siedzib obwodowych komisji wyborczych.
PDFUchwała Nr XXVI.196.2012

Uchwała Nr XXVI/195/2012
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
PDFUchwała Nr XXVI.195.2012

Uchwała Nr  XVI/130/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 20111 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XVI-130-2011

Uchwała XIV/113/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 października 2011 roku w sprawie wyboru ławników do sądu okręgowego i sądu rejonowego na kadencję 2012-2015
DOCUchwała Nr XIV-113-2011

 Uchwała XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 października 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej 
DOCUchwała Nr XIV-112-2011

Uchwała XII/96/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów ławników do sądów.
DOCUchwała Nr XII-96-2011

Uchwała Nr XI/90/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XI-90-2011

Uchwała Nr IX/60/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr IX-60-2011

Uchwała Nr II/5/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego
DOCUchw. Nr II-5-2010 w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego

Uchwała Nr II/4/2010  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2010 roku w  sprawie ustalenia  składu  liczbowego stałych  Komisji  Rady  Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCUchw. Nr II-4-2010 w spr. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Uchwała Nr XLVI/399/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego.
PDFUchwała Nr XLVI-399-2010

Uchwała Nr XLVI/398/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego.
PDFUchwała Nr XLVI-398-2010

Uchwała Nr XLVI/396/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania środków finansowych dla Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XLVI-396-2010

Uchwała Nr XLII/380/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przed Komisją Regulacyjną do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
DOCUchwała Nr XLII-380-2010

Uchwała Nr XXXVI/313/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej.
DOCUchwała Nr XXXVI-313-2009

Uchwała Nr XXXVI/309/2009 Radny  Miejskiej  w Lewinie Brzeskim z dnia  29 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Samorządowego A-4 z siedzibą w Opolu.
DOCUchwała Nr XXXVI-308-2009

Uchwała Nr XXXI/261/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  31 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXXI-261-2009

Uchwała Nr XXII/172/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCUchwała Nr XXII-172-2008

 Uchwała Nr XX/157/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lewin Brzeski do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
DOCUchwała Nr XX/157/2008

Uchwała Nr XIX/144/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  26 marca 2008 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XIX-144-2008

Uchwała Nr XVI/125/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCUchwała Nr XVI-125-2007

Uchwała Nr XVI/117/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Sekretarza Gminy.
DOCUchwała Nr XVI-117-2007

Uchwała Nr XVI/116/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego przez Skarbnika Gminy.
DOCUchwała Nr XVI-116-2007

Uchwała Nr XVI/114/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej Burmistrza.
DOCUchwała Nr XVI-114-2007

Uchwała Nr XIV/100/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
DOCUchwała Nr XIV-100-2007

Uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Powia-tu Brzeskiego mającej na celu dokonanie zakupu samochodu specjalistyczne-go dla Powiatowej Straży Pożarnej w Brzegu.
DOCUchwała Nr XIV-94-2007

Uchwała Nr XIII/83/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 października 2007 roku w sprawie wyboru ławników  do sądu okręgowego i sądu rejonowego na kadencję 2008  – 2011.
DOCUchwała Nr XIII-83-2007

Uchwała Nr XI/74/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania zespołu do przygotowania wyborów ławników do sądów.
DOCUchwała Nr XI-74-2007

Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Gminy w pracach zespołu opr. Strategii Rozwoju Powiatu.
DOCUchwała Nr IX-55-2007

 Uchwała Nr VI/29/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Urzedu Miejskiego w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr VI-29-2007

 Uchwała Nr II/10/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla BurmistrzaLewina Brzeskiego.
DOCUchwała Nr II-10-2006

Uchwała Nr  XXXVII/355/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 lipca 2006 roku w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania.
DOCUchwała Nr XXXVII-355 -2006

Uchwała Nr XXXVII/354/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25  lipca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby okręgów, oznaczenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
DOCUchwała Nr XXXVII-354-2006

Uchwała  Nr  XXXVI/351/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  22 czerwca 2006 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowisk Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Gmin Opolszczyzny z dnia 17 maja 2006 roku.
DOCUchwała Nr XXXVI-351-2006

Uchwała Nr  XXXVI/349/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu gminnej jednostce organizacyjnej o nazwie Biuro Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXVI-349-2006

  Uchwała Nr XXXVI/348/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  22 czerwca  2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXVI-348-2006

Uchwała Nr XXX/295/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy.
DOCUchwała Nr XXX-295-2005

Uchwała Nr XXV/258/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  Statutu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXV-258-2005

Uchwała Nr XXIV/229/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005r.w sprawie powołanie komisji inwentaryzacyjnej.
DOCUchwała Nr XXIV-229-2005

Uchwała Nr XXIII/216/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXIII-216-2005

Uchwała Nr XVIII/163/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 05 października 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XVIII-163-2004

Uchwała Nr XVII/157/04 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny.
DOCUchwała Nr XVII-157-2004

Uchwała Nr XVI/147/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie listu intencyjnego dotyczącego  Lokalnego Porozumienia na rzecz zatrudnienia w Powiecie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XVI-147-2004

Uchwała Nr XV/135/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego budowy Zbiornika "Racibórz Dolny".
DOCUchwała Nr XV-135-2004

Uchwała Nr XII/103/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XII-103-2003

Uchwała Nr IX/73/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 października 2003r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr IX-73-2003

 Uchwała Nr VII/54/2003 Rady Miejsiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr VII-54-2003

 

 

 

Uchwały do pobrania w trybie MS WORD w załącznikach.

 

 

 


DOCUchwała Nr XII-99-2003

DOCUchwała Nr XVI-146-2004

DOCUchwała Nr XVI-137-2004

DOCUchwała Nr XXII-166-2008

DOCUchwała Nr XXV-183-2008

DOCUchwała Nr XXV-198-2008

DOCUchwała Nr XXIX-243-2009


DOCUchwała Nr VI-29-2007

DOCUchwała Nr IX-55-2007

DOCUchwała Nr XI-74-2007

DOCUchwała Nr XIII-83-2007

DOCUchwała Nr XIV-94-2007

DOCUchwała Nr XIV-100-2007

DOCUchwała Nr VII-54-2003

DOCUchwała Nr IX-73-2003

DOCUchwała Nr XII-99-2003

DOCUchwała Nr XII-103-2003

DOCUchwała Nr XV-135-2004

DOCUchwała Nr XVI-146-2004

DOCUchwała Nr XVI-147-2004

DOCUchwała Nr XVI-137-2004

DOCUchwała Nr XVII-157-2004

DOCUchwała Nr XVIII-163-2004

DOCUchwała Nr XXIII-216-2005

DOCUchwała Nr XXIV-229-2005

DOCUchwała Nr XXX-295-2005

DOCUchwała Nr XXXVI-348-2006

DOCUchwała Nr XXXVI-349-2006

DOCUchwała Nr XXXVI-351-2006

DOCUchwała Nr XXXVII-354-2006

DOCUchwała Nr XXXVII-355 -2006

DOCUchwała Nr II-10-2006

DOCUchwała Nr XVI-114-2007

DOCUchwała Nr XVI-116-2007

DOCUchwała Nr XVI-117-2007

DOCUchwała Nr XVI-125-2007

DOCUchwała Nr XIX-144-2008

DOCUchwała Nr XX/157/2008

DOCUchwała Nr XXII-166-2008

DOCUchwała Nr XXII-172-2008

DOCUchwała Nr XXV-183-2008

DOCUchwała Nr XXV-198-2008

DOCUchwała Nr XXIX-243-2009

DOCUchwała Nr XXXI-261-2009

DOCUchwała Nr XXXVI-308-2009

DOCUchwała Nr XXXVI-313-2009

DOCUchwała Nr XLII-380-2010

DOCUchwała Nr XXV-258-2005

DOCUchwała Nr XLVI-396-2010

PDFUchwała Nr XLVI-398-2010

PDFUchwała Nr XLVI-399-2010

DOCUchw. Nr II-4-2010 w spr. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

DOCUchw. Nr II-5-2010 w spr. ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Lewina Brzeskiego

DOCUchwała Nr IX-60-2011

PDFUchwała Nr XI-90-2011

DOCUchwała Nr XII-96-2011

DOCUchwała Nr XIV-112-2011

DOCUchwała Nr XIV-113-2011

DOCUchwała Nr XVI-130-2011

PDFUchwała Nr XXVI.195.2012

PDFUchwała Nr XXVI.196.2012

DOCUchwała Nr XXVI-197-2012

Wersja XML