Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

gospodarka komunalna

Uchwała Nr XXVII/207/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 październi 2012 roku w sprawie sfinanosowania budowy nagrobka dla spadkodawcy.
DOCUchw. Nr XXVII.207.2012

Uchwała Nr XXII/171/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu porządkowego terenów rekreacyjnych stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XXII.171.2012

Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XXII-169-2012

Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
DOCUchwała Nr XX-153-2012.doc
PDFZałacznik do uchwały Nr XX-153-2012.pdf

Uchwała Nr XIV/117/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych 
PDFUchwała Nr XIV-117-2011

Uchwała Nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia od Powiatu Brzeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi
DOCUchwała Nr VII-52-2011

Uchwała Nr V/30/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
DOCUchwała Nr V-30-2011
DOCzałącznik do uchwały Nr V-30-2011

Uchwała Nr V/29/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywanie  zadań własnych Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr V-29-2011

Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie likwidacji i przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz powierzenia spółce wykonywanie zadań własnych Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr III-8-2010

Uchwała nr L/454/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulic w Skorogoszczy.
DOCUchwała Nr L-454-2010

Uchwała Nr XLIX/441/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy LeWin Brzeski do kategorii dróg gminnych.
PDFUchwała Nr XLIX-441-2010

Uchwała Nr XLIX/440/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na obszarze Gminy Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XLIX-440-2010

Uchwała Nr XLIX/439/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2010-2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2017 wraz z prognozą oddziaływania.
DOCUchwała Nr XLIX - 439-2010
    PDFZałącznik do Uchwały Nr XLIX-439-2010
    PDFZałącznik 1 do Uchwały Nr XLIX-439-2010 

Uchwała NR  XLI/362/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  26 stycznia  2010 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.
DOCUchwała Nr XLI-362-2010
 

Uchwała  Nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopda 2009 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakrese zbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.
PDFUchwała_Nr__XXXIX-333-2009

Uchwała Nr  XXXVI/311/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 września  2009 roku w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013.
DOCUchwała_Nr_XXXVI-311-2009

Uchwała  Nr  XXXII/274/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  28 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania statutu dla Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim.

Uchwała Nr  XXVII/223/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Starosty, Burmistrzów i Wójtów Gmin Powiatu Brzeskiego z dnia 10 października 2008 r. w sprawie utworzenia nowej przeprawy mostowej na rzece Odra.
DOCUchwała_Nr_XXVII-223-2008

Uchwała  Nr  XXVI/207/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia  28 października 2008 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółki Usługi Wodno – Kanalizacyjne „Hydro-Lew” Sp. z o. o. na lata 2009-2013.
RTFUchwała_Nr_XXVII-207-2008

Uchwała Nr   XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXV-192-2008

Uchwała  Nr  XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXII-170-2008

Uchwała  Nr  XXII/167/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  24 czerwca 2008 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/153/2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w sprawie przekazania do korzystania nieruchomości mienia gminnego na rzecz sołectwa Strzelniki.
DOCUchwała_Nr_XXII-167-2008

Uchwała  Nr XVII/131/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  28 lutego 2008 roku w sprawie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
DOCUchwała_Nr_XVII-131-2008

Uchwała  Nr  XIV/103/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 listopada 2007 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w sprawie czasowego przejęcia przez miasto Brzeg od gmin: Lewin Brzeski, Lubsza, Olszanka, Oława, Skarbimierz zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
DOCUchwała_Nr_XIV-103-2007

Uchwała  Nr  XI/76/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  28 sierpnia  2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
DOCUchwała_Nr_XI-76-2007

Uchwała Nr XXV/259/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie opinii  do projektu planu Aglomeracji  Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXV-259-2005

Uchwała Nr  XVII/153/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia  03 września  2004 roku w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
DOCUchwała_Nr_XVII-153-2004

Uchwała   Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 września 2003 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych „Kolonia” w Skorogoszczy oraz „Zatorze” w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała_Nr_VIII-65-2003

Uchwała Nr XXXII/271/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 08 października 2002 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Łosiowie.
DOCUchwała Nr XXXII-271-2002

Wersja XML