Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Komunalna

 1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

Rejestr działalności rejestrowanej stan na 16.12.2021r.

 1. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSZezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu ścieków.xls

 1. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lewin Brzeski:

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

Rodzaj odpadów komunalnych: odpady komunalne zmieszane, odpady zielone, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

 1. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

DOCXInformacja o osiągniętych poziomach ograniczenia do składowania odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.docx

 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków).

GPSZOK jest czynny w następujące dni:

Punkt jest obsługiwany przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie Brzeskim (tel. 77 4127663) i funkcjonuje na podstawie regulaminu.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lewinie Brzeskim.pdf

 1. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Nazwa firmy i oznaczenie siedziby: Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski.

Adres Punktu: Lewin Brzeski, przy ulicy Fabrycznej, na terenie oczyszczalni ścieków.

 1. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin Brzeski za rok 2020

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lewin Brzeski za rok 2020

 1. Informacja o podmiotach zbierających worki po nawozach, folie i sznurki 2021r.

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 2021r.

Wersja XML