Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Komunalna

1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSRejestr Działalności Regulowanej stan na 28.03.2019r..xls
 

2. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSzezwolenia-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-sciekow-stan-na-01.04.2017.xls

 

3. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski:

Lp.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

1.

Odpady komunalne zmieszane

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

2.

Odpady zielone

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

3.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

 

4. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

DOCXosiągnięte poziomy ograniczenia do składowania oraz odzysku i recyklingu.docx
 

5. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków). Punkt jest obsługiwany przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie Brzeskim (tel. 77 4127663)

GPSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski, objętych systemem gospodarowania odpadami przez Gminę Lewin Brzeski.

Do GPSZOK odpady mogą dostarczać nieodpłatnie mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lewin Brzeski na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy Lewin Brzeski za ostatni miesiąc.

GPSZOK  jest czynny w następujące dni robocze każdego tygodnia:

W GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady (tabela)

Lp.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

Uwagi

1.

Odpady ulegające biodegradacji w tym zielone

20 02 01

 odpady ulegające biodegradacji

2.

Papier i tektura

20 01 01, 15 01 01

 papier i tektura,

opakowania z papieru i tektury

3.

Szkło, opakowania szklane

20 01 02, 15 01 07

 szkło,

opakowania ze szkła

4.

Tworzywa sztuczne

20 01 39, 15 01 02

 tworzywa sztuczne,

opakowania z tworzyw sztucznych,

5.

Opakowania wielomateriałowe

15 01 05

 opakowania wielomateriałowe,

6.

Odpady wielkogabarytowe

            20 03 07

 odpady wielkogabarytowe typu zużyte meble, zabawki, wózki, dywany

7.

Zużyte baterie i akumulatory

20 01 33*, 20 01 34

baterie i akumulatory,

8.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

20 01 35*, 20 01 36, 20 01 21, 20 01 23*

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, lampy fluorescencyjne i inne odpady  zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony,

9.

Chemikalia i przeterminowane leki

20 01 13*, 20 01 14*, 20 01 15*, 20 01 17*, 20 01 19*, 20 01 27*, 20 01 28, 20 01 29*, 20 01 30, 20 01 31*, 20 01 32

 rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne,

środki ochrony roślin I i II klasy,

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice, detergenty, leki

10.

Zużyte opony

16 01 03

zużyte opony (wyłącznie z pojazdów  osobowych)

11.

Odpady budowlane i rozbiórkowe  inne niż niebezpieczne

17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, , 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04,

komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych (nie zawierające elementów niebezpiecznych) tj:

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany,

odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

 

6. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Nazwa  firmy i oznaczenie siedziby

Adres punktu

1.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych

ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o.

Ul. Konopnickiej 3

49-340 Lewin Brzeski

 

Lewin Brzeski, przy ul. Fabrycznej, na terenie oczyszczalni ścieków

 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin Brzeski za rok 2018

DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2018.doc
 


 

Wersja XML