Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Komunalna

1. Wykaz rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSRejestr Działalności Regulowanej stan na 28.03.2019r..xls
 

2. Wykaz firm posiadających zezwolenie w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lewin Brzeski

XLSzezwolenia-w-zakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-sciekow-stan-na-01.04.2017.xls

 

3. Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lewin Brzeski:

Lp.

Rodzaj odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych

1.

Odpady komunalne zmieszane

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

2.

Odpady zielone

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

3.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Centrum Zagospodarowania Odpadów REMKOM

Ul. Podmiejska 69; 45-574 Opole

 

4. Informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

DOCXosiagniete-poziomy-ograniczenia-do-skladowania-oraz-odzysku-i-recyklingu.docx
 

5. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) funkcjonuje przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim (obok oczyszczalni ścieków).

GPSZOK jest czynny w następujące dni:

Punkt jest obsługiwany przez spółkę Zarząd Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim z siedzibą w Lewinie Brzeskim (tel. 77 4127663) i funkcjonuje na podstawie regulaminu.

PDFRegulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.pdf

 

6. Informacje o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Gminie Lewin Brzeski.

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Nazwa  firmy i oznaczenie siedziby

Adres punktu

1.

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych

ZMK Lewin Brzeski Sp. z o.o.

Ul. Konopnickiej 3

49-340 Lewin Brzeski

 

Lewin Brzeski, przy ul. Fabrycznej, na terenie oczyszczalni ścieków

 

7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Lewin Brzeski za rok 2019

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Lewin Brzeski za rok 2019.pdf
 


 

Wersja XML