Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski

tel/077 40 42 630
 
email : 
  

 

DOCU c h w a ł a Nr XVII-158-2004 w sprawie nadaia statutu MGOPS w Lewinie Brzeskim


                    DOCStatut M-GOPS w Lewinie Brzeskim

                    DOCRegulamin Organizacyjny MGOPS w Lewinie Brzeskim

Ośrodek Pomocy Społecznej
Imię i Nazwisko Dział, Stanowisko Numer telefonu

Krystyna Warchał - Lenartowicz

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

077 40 42 632


mgr Bożena Smolińska - Kierul


Główny Księgowy

077 40 42 633

mgr inż. Barbara Marcinków

Księgowa

077 40 42 646

Maria Greniuch

Kadry / Usługi Opiekuńcze 

077 40 42 630

Jadwiga Wołkowicz

Dodatki Mieszkaniowe

077 40 42 640

Pracownicy socjalni - nazwiska, podział rejonów, nr telefonów w tabeli poniżej
 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (ośrodki znajdują się w każdej gminie). Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 Szczegółowe zasady  udzielania pomocy społecznej zawarte są w ustawie o pomocy społecznej dostępnej ponieżej.

ustawa_o_pomocy_spolecznej.pdf

 Kryteria dochodowe

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń z pomocy społecznej :

1. Dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości nieprzekraczającej 477 zł,
2. Dla osoby w rodzinie - w wysokości nieprzekraczającej 351 zł,
3. Maksymalna kwota zasiłku stałego - w wysokości 444 zł,
4. Kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 207 zł.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006r.

 

 

 

 

Podział rejonów opiekuńczych M-G Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 
    Imię Nazwisko Stanowisko Rejon Telefon
Urszula Bandrowska Specjalista Pracy Socjalnej ulice Lewina Brzeskiego : Mickiewicza, Kwiatowa, Asnyka, Chopina, os. Dzierżonia, Sikorskiego, Słowackiego;
 teren wiejski : Wronów, Różyna, Chorzelin
077 40 42 645
mgr Justyna Włosek Pracownik Socjalny ulice Lewina Brzeskiego: Moniuszki, Krasickiego, Kilińskiego,  Fabryczna, Wymarzona, Sąsiedzka, Stroma ;
teren wiejski: Skorogoszcz, Chróścina
077 40 42 640
mgr Agnieszka Wojtyła Starszy Specjalista Pracy Socjalnej ulice Lewin Brzeskiego: Rynek, Matejki, Pocztowa, Okrzei, Os. Zatorze, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Cicha;
 teren wiejski: Przecza, Oldrzyszowice, Leśniczówka, Buszyce, Raski
077 40 42 643
mgr Alicja Cieślik Starszy Specjalista Pracy Socjalnej ulice Lewina Brzeskiego: Al. Woj. Polskiego, Buczka, Nysańska, Ochronna, Romantyczna, Marzanny, Zamkowa, Kasztanowa, Krótka ;
 teren wiejski:  Łosiów, Sarny Małe, Stroszowice, Strzelniki
077 40 42 642
Elżbieta Petrus Starszy Pracownik Socjalny ulice Lewina Brzeskiego: Kościuszki, Kopernika, Konopnickiej,Kosynierów, Jesienna, Harcerska ;
teren wiejski : Ptakowice, Nowa Wieś Mała, Jasiona, Kantorowice
077 40 42 641
Anna Świerczek Starszy Pracownik Socjalny ulice Lewina Brzeskiego: Narutowicza, Piasta K., Świerczewskiego, Powstańców Śl., Rolna, Poprzeczna, Przytulna
teren wiejski: Mikolin, Golczowice, Błażejowice, Borkowice
077 40 42 644

 

 

 

DOCU c h w a ł a Nr XVII-158-2004 w sprawie nadania statutu MGOPS w Lewinie Brzeskim

PDFuzasadnienie do programu pomocy dla gosp.rolnych

PDFprojekt rozporządzenia w spr. szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodartw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy + wniosek

PDFrozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pomocy dla gosp. rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

JPEGJadłodajnia

DOCProjekt POKL 2011.doc


DOCStatut M-GOPS w Lewinie Brzeskim

DOCRegulamin Organizacyjny MGOPS w Lewinie Brzeskim

DOCU c h w a ł a Nr XVII-158-2004 w sprawie nadania statutu MGOPS w Lewinie Brzeskim

PDFuzasadnienie do programu pomocy dla gosp.rolnych

PDFprojekt rozporządzenia w spr. szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla gospodartw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy + wniosek

PDFrozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pomocy dla gosp. rolnych w celu złagodzenia skutków suszy

PDFUstawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.

JPEGJadłodajnia

DOCProjekt POKL 2011.doc

Wersja XML