Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej - AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

    OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO :

ASYSTENT RODZINY

Wymagania niezbędne na stanowisko  ASYSTENT RODZINY

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.      korzystanie w pełni praw publicznych;

3.      nieposzlakowana opinia;

4.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6.    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna, wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmujący zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, co najmniej wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

7.      prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku /w zakresie pracy z rodziną i/lub dziećmi/;

2.      umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

3.      wysoka kultura osobista, empatia, zaangażowanie, asertywność;

4.      dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;

5.      wysoka odporność na sytuacje stresowe;

6.      samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;

7.      umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstronności w kontakcie z rodziną;

8.      posiadanie wiedzy, przeszkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej;

9.      znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Wymagane dokumenty:

1.      CV  /z przebiegiem kariery zawodowej i z klauzulą/;

2.      list motywacyjny;

3.      dokumenty potwierdzające wykształcenie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub pod nr tel. 77 40 42 644.

Kandydatury można składać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub na adres

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEWINIE BRZESKIM

    OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO:

PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania niezbędne na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY:

1.      posiadanie obywatelstwa polskiego;

2.      korzystanie w pełni praw publicznych;

3.      nieposzlakowana opinia;

4.      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5.      posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6.      wykształcenie wyższe o kierunku praca socjalna lub dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych oraz osoba, która do dnia 31 grudnia 2013 roku ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia i nauki o rodzinie.

Wymagania dodatkowe:

1.      mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku /w zakresie pracy z rodziną i/lub dziećmi/;

2.      umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej;

3.      wysoka kultura osobista, empatia, zaangażowanie, asertywność;

4.      dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole;

5.      wysoka odporność na sytuacje stresowe;

6.      samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność;

7.      umiejętność zachowania obiektywizmu i bezstronności w kontakcie z rodziną;

8.      posiadanie wiedzy, przeszkolenia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej;

9.      prawo jazdy kat. „B”;

10.  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną.

Wymagane dokumenty:

1.      CV  /z przebiegiem kariery zawodowej i z klauzulą/;

2.      list motywacyjny;

3.      dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub pod nr tel. 77 40 42 644.

Kandydatury można składać bezpośrednio w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim lub na adres

 

 

 

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W LEWINIE BRZESKIM

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE STANOWISKO  PRACY  NA

ASYSTENTA RODZINY 2014

 1. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie
 • wyższe na kierunku pedagogika, psychologia , socjologia , nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną udokumentowane co najmniej 3-letnim stażem pracy z dziećmi lub rodziną
  1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie   jest jej zawieszona ani ograniczona,
  2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy społecznej,
 5. obsługa komputera, znajomość podstawowych programów komputerowych (Word, Excel),
 6. odporność na stres,
 7. umiejętność analitycznego myślenia oraz samodzielnego rozwiązywania problemów,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. odpowiedzialność, dyspozycyjność.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) referencje z poprzednich miejsc pracy

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku ASYSTENT RODZINY 2014

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej , w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych ,wychowawczych z dziećmi,
 4. wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 5. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 7. sporządzanie , na wniosek sądu , opinii o rodzinie i jej członkach,
 8. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej ,właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

5.  Wymagane dokumenty:

      1) list motywacyjny,

      2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

      3) oryginał kwestionariusza osobowego,

      4) kserokopie dokumentów potwierdzające obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia,

      5) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem)

      6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

9) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu,

   10)  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Warunki pracy i płacy:

 1. Zatrudnienie na czas określony
 2. Wynagrodzenie zasadnicze od 1.680,00 zł do 2.100,00 zł

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie  do dnia 15.04.2014r do godz. 1515pod adresem:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Rynek 26

49-340 Lewin Brzeski

KIEROWNIK

KRYSTYNA WARCHAŁ-LENARTOWICZ                                                                    

________________________________________________________________________
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski
NIP 747 13 83 211
REGON 004501733

tel/077 40 42 630
 fax/077 4042650
email : 

 

                               INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY

dotyczącej zakupu materiałów promocyjnych i biurowych

do projektu p.n. ,,Stop bierności Wiwat zaradności ! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski’ realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

 

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia przyjmowania ofert na zakup materiałów promocyjnych i biurowych w projekcie unijnym pn. ,,Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski, realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim, zostały wybrane oferty firm :

- PPUH Roan Brzeg

- Future Gracze

- Ms Gadżet Tułowice

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Oferty powyższych firm spełniły oczekiwania cenowe i jakościowe materiałów potrzebnych do realizacji projektu.

 

Lewin Brzeski,2012-07-10

 

 

                                                                                                                           Kierownik MGOPS

 

                                                                                                                  Krystyna Warchał-Lenartowicz

     

________________________________________________________________________

 

                               INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU OFERTY

                                     doradcy zawodowego i psychologa

do projektu p.n. ,,Stop bierności Wiwat zaradności ! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski’ realizowanego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

 

 

 

Informacja o wynikach doradca i psycholog POKL.doc_________________________________________________________________________

    Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad

 

            ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka 
           

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

 

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

                      Stop przemocy w rodzinie

 

Zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską w Lewinie Brzeskim Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Burmistrz powołał do istnienia zespół Interdyscyplinarny, w skład którego weszli przedstawiciele instytucji działających na terenie gminy, a które w zakresie swojej działalności mają sprawy związane z tym zjawiskiem

 

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy, zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub zgłoś telefonicznie 77 40 42 632 do 645

 PAMIĘTAJ !

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.

Program przeciwdziałania przemocy.doc

Tryb i sposób powoływania członków zespołu.doc

zarządzenie.doc w spr. powołania Zespołu

 

 

 

DOCREGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

DOCOferta na wolne stanowisko urzednicze1.doc

DOCRegulamin - zasiłki celowe - powodziowe

PDFpowódź - rozporządzenie

DOCXzestawienie sprzętu do likwidacji

DOCrejony działania pracowników socjalnych

PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010.pdf

DOCGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DOCTryb i sposób powoływania członków zespołu

DOCzarządzenie w spr. powołania Zespołu

DOCnabór na doradcę zawodowego

DOCnabór na psychologa

 

DOCREGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

DOCOferta na wolne stanowisko urzednicze1.doc

DOCRegulamin - zasiłki celowe - powodziowe

PDFpowódź - rozporządzenie

DOCXzestawienie sprzętu do likwidacji

DOCrejony działania pracowników socjalnych

PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010.pdf

DOCGminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie

DOCTryb i sposób powoływania członków zespołu

DOCzarządzenie w spr. powołania Zespołu

DOCnabór na doradcę zawodowego

DOCnabór na psychologa

DOCinf. o wynikach naboru, doradca , psycholog

Wersja XML