Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Świadczenia rodzinne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski

tel/077 40 42 630
077 40 42 631
fax 40 42 650M-G OPS - DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

 
IMIĘ I NAZWISKO STANOWISKO TELEFON

mgr Marek Jaśkowiec
                                           Kierownik działu                                                    
077 40 42 630

Krystyna Tarnowska

                    Starszy inspektor  ds. świadczeń rodzinnych                              

077 40 42 630

Małgorzata Birecka
           
                     Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
077 40 42 631

 

I N F O R M A C J A

 

 

      Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim  informuje,  że  wnioski  o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2011/2012  wydawane będą w tut. OPS począwszy od  

01 września  2012r.

 

Wnioski przyjmowane będą od dnia 03 września 2012r.

 

     Prawo do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2011.

 

 

Szczegółowe informacje udzielane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim – Dział Świadczeń Rodzinnych

 telefon   77-404 26 30.

__________________________________________________________________________________

          

         Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r.
zasad ustalania prawa do świadczeń związanych z urodzeniem dziecka 
 

 

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).


Podstawa prawna:
-art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301)

 

_________________________________________________________________________________________________________


Kto może ubiegać się o świadczenie

Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
3) cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Po spełnieniu kryterium dochodowego prawo do świadczeń przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów, jeżeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed osiągnięciem pełnoletności przez osobę uczącą się). Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
 - 18 roku życia,
 - nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
 - 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych niepełnosprawnym jest dziecko w wieku do ukończenia 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4) dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców
zostało oddalone,
 
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów
utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

 

Kryterium dochodowe:

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł. 

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
 

Jeżeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.
 

W przypadku utraty dochodu, prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny lub dochodu osoby uczącej się, pomniejszonego o utracony dochód.
 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego dochodu prawo do zasiłku rodzinnego ustala się na podstawie dochodu rodziny, osoby uczącej się lub dziecka powiększonego o uzyskany dochód.
Jeżeli z dochodu rodziny ponoszona jest opłata za pobyt w instytucji  zapewniającej całodobowe utrzymanie członka rodziny (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, a także szkoła wojskowa lub inna szkoła zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie) od dochodu rodziny odejmuje się tę opłatę. Ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny przebywającego w tej instytucji.
 

Gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie i nie ponosi opłaty za pobyt, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
W przypadku gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawieart. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r.Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2).

Jeżeli rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się z gospodarstwa rolnego oraz uzyskuje pozarolnicze dochody, dochody te sumuje się.
 

Do pobrania:
 

1. ustawa o świadczeniach rodzinnych.doc

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny.pdf

   a) Rozporz. Ministra polistyki Społ. w spr. sposobu i trybu w sprawach o św.rodz..pdf

3. wykaz wymaganych dokumentów.doc

4. Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki 4.doc

5. wniosek o jednorazowa zapomoge z tytulu urodzenia dziecka.doc

6. Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny 6.doc

7. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne 7.doc

8. zaśw. urząd skarbowy.pdf

9. Oświadczenie czlonka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej 9.doc

10. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie nieopodatkowanym 10.doc

 

 

 


 

 

RTFoświadczenie o dochodach osób prowadzących działalność gospodarczą

RTFwniosek o świadczenie pielęgnacyjne

DOCwniosek o zasiłek pielęgnacyjny

RTFZaśw. o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

RTFwniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zas. rodz.

RTFOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

DOCwzor_zaswiadczenia_urzad_skarbowy_4_VIII_09.doc

DOCwniosek o zasiłek pielęgnacyjny

DOCwniosek o świadczenie pielęgnacyjne


RTFoświadczenie o dochodach osób prowadzących działalność gospodarczą

DOCPodstawowe wymagane dokumenty obowiazujące przy ubieganiu się o świadczenia rodzinne

DOCwniosek o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

RTFwniosek o świadczenie pielęgnacyjne

DOCwniosek o zasiłek pielęgnacyjny

RTFZaśw. o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

RTFwniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zas. rodz.

PDFRozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny.pdf

RTFOświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu

DOCwzor_zaswiadczenia_urzad_skarbowy_4_VIII_09.doc

DOCwniosek o zasiłek pielęgnacyjny

DOCwniosek o świadczenie pielęgnacyjne

DOCustawa o św. rodzinnych

DOCWniosek o zasiłek pielęgnacyjny

DOC Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

DOCOświadczenie członka rodziny o dochodzie nieopodatkowanym

DOCOświadczenie czlonka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej

PDFRozporz. Ministra polistyki Społ. w spr. sposobu i trybu w sprawach o św.rodz.

PDFzaśw. urząd skarbowy

DOCWniosek o zas. rodzinny i dod.

Wersja XML