Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ośrodek Pomocy Społecznej - Fundusz Alimentacyjny

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Fundusz Alimentacyjny
ul.Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski

tel/077 40 42 649

fax 077 40 42 648 

Fundusz alimentacyjny

Imię i nazwisko Stanowisko

mgr Marek Jaśkowiec

Kierownik działu

mgr Marta Bartlewicz

Referent ds. funduszu alimentacyjnego

 

Fundusz alimentacyjny

Jak ubiegać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Poprawnie wypełniony wniosek (do pobrania na niniejszej stronie internetowej, bądź też w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 26) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w Dziale Świadczeń Alimentacyjnych.

Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego może wystąpić osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej (tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna) do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Od czego zależy przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od kryterium dochodowego, a mianowicie przysługują wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725 zł netto.
Przy ustalaniu prawa do funduszu do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanej zaliczki ani świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
W okresie świadczeniowym 2012/2013 tj. od 01.10.2012r. do 30.09.2013r. należy wykazać dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy czyli za rok 2011.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1) została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
2) jest pełnoletnia i posiada własne dziecko
3) zawarła związek małżeński

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Jak są wypłacane świadczenia z funduszu alimentacyjnego?
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego (tj. od dnia 1 października bieżącego roku kalendarzowego) do końca tego okresu (tj. do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego).
Jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a termin jego ważności upływa w trakcie trwania okresu świadczeniowego i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty w okresie świadczeniowym 2012/2013:
                                      

- zaświadczenie o dochodach z US do funduszu alimentacyjnego     
- zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji  z 2 ostatnich miesięcy  
- zaświadczenie od komornika o ściągalności za 2011r          
- prawomocny wyrok sądu o zasądzonych alimentach    
- prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód                                                                           
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności                                                             
- akt urodzenia dziecka / dzieci                                                                                                  
- zaświadczenie ze szkoły ( 18 lat )                                                                                                    
- kserokopia dowodu osobistego                                                                                                     
- oświadczenia z wniosku   

 Do pobrania:

1. ustawa FA 01.01.2012 popr.doc

2. Wniosek o Ustalenie Prawa do Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf

3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.pdf

4. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie nieopodatkowanym.doc

5. Oświadczenie czlonka rodziny rozliczającego się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej.doc


DOCUstawa o FA

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń FA

PDFZaśw. urząd skarbowy

DOCoświad. o dochodzie nieopod.

DOCoświad. ryczałt

Wersja XML