Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdrowie i alkohole

Zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231; zm. Nr 167, poz. 1372, z 2003 roku Nr 80, poz. 719/.

Zezwolenie wydawane jest na DOCWniosek o wydanie zezwolenia przedsiębiorcy. Na każdy z rodzajów alkoholu tzn. o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa, od 4,5 % do 18 % alkoholu z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18 % alkoholu wydawane jest osobne zezwolenie.

Do wniosku należy dołączyć:

1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców;
2. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
4. decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Wniosek należy złożyć w terminie jednego miesiąca przed wydaniem zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty

W przypadku braku uregulowania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z mocy w/w ustawy.

Wersja XML