Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego

SPRAWY URZĘDU STANU CYWILNEGO

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego /Dz.U z 2014r. Poz. 1741 ze zmianami/;
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów katów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów /Dz.U Nr 136 poz. 884 ze zmianami/;
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy /Dz.U z 2015r. poz. 583 ze zmianami/;
 4. Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska /Dz.U Nr 220 poz. 1414 ze zmianami/.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można załatwić również następujące sprawy urzędowe:

 1. Zawarcie związku małżeńskiego (art. 76, 81, 82, 84-89 proasc; art. 1 – 22 k.r.o.)

W celu zawarcia związku małżeńskiego nupturienci winni się zgłosić do urzędu stanu cywilnego. Osoby składają pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które mają ukończone 18 lat. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat (art. 10 k.r.o). Świadkami zawarcia małżeństwa mogą być również tylko osoby pełnoletnie.

Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dwóch formach:

Do małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi /konkordat/ kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci (art. 4 k.r.o. i art. 81-82 proasc)).

Zaświadczenie traci moc po upływie 6-ciu miesięcy od daty jego wydania.

Po zawarciu małżeństwa przed duchownym jest on zobowiązany do niezwłocznego sporządzenia zaświadczenia stwierdzającego fakt złożenia oświadczeń o zawarciu małżeństwa, podpisanego przez małżonków, dwóch pełnoletnich świadków i duchownego, które duchowny przekazuje do miejscowego USC przed upływem pięciu dni od zawarcia małżeństwa.

Prawnym skutkiem zawarcia małżeństwa jest sporządzenie aktu małżeństwa przez Kierownika USC. Po sporządzeniu aktu małżeństwa z urzędu wystawiany jest bezpłatny 1 egz. odpisu skróconego aktu małżeństwa dla małżonków.

Opłaty:

Przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest:

 1. Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca (art. 79 proasc).

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest zobowiązany złożyć kierownikowi USC dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, a także odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa, jeżeli uprzednio pozostawał w związku małżeńskim.

Jeżeli otrzymanie dokumentów jest z pewnych względów niemożliwe wówczas sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu, ustalając jednocześnie czy osoba ta, zgodnie z prawem, może zawrzeć małżeństwo.

Cudzoziemiec składa pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w prawie polskim przed kierownikiem USC.

Ponadto musi przedstawić dokument tożsamości tj. paszport. Jeżeli mieszka w Polsce na stałe, to również kartę stałego pobytu, a jeżeli przebywa czasowo to ważną wizę lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce.

 1. Zawarcie małżeństwa za granicą przez obywatela polski (art. 83 proasc).

Do zawarcia związku małżeńskiego przez obywatela polski za granicą niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego możność prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa (zaświadczenia ma ważność przez okres 6 miesięcy).

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego przedstawiając dokument tożsamości, zapewnienia oraz dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Opłaty:

 1. Prostowanie oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego (art. 35 proasc).

Kierownik USC uprawniony jest do sprostowania w aktach stanu cywilnego danych niezgodnych z danymi zawartymi z aktach zbiorowych lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnego, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej interes prawny lub prokuratora, w formie czynności materialno - technicznej.

Opłaty:

 1. Transkrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (art. 104 - 107 proasc).

Wniosek do wybranego kierownika USC o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny. Do wniosku należy dołączyć zagraniczny dokument stanu cywilnego, który ma być wpisany wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.

Transkrypcję aktu zagranicznego kierownik dokonuje w formie czynności materialno – technicznej.

Opłaty:

 1. Rejestracja zgonu (art. 92 – 95 proasc).

Do zgłoszenia zgonu osoby zmarłej zobowiązani są w kolejności: najbliższa rodzina, osoby wspólnie zamieszkałe, naoczni świadkowie, administrator domu, a także szpital lub inny zakład. Dokumentem stwierdzającym zgon i jego przyczynę jest karta zgonu, którą wystawia lekarz lub inna osoba do tego uprawniona.

Na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu kierownik USC sporządza akt zgonu. Dla osoby zgłaszającej zgon Kierownik USC wydaje z urzędu 1 egz. odpisu skróconego aktu zgonu oraz dokument przeznaczony dla administracji cmentarza.

 1. Wydawanie odpisów i zaświadczeń (art. 44 proasc):

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. odpisy skrócone aktów stanu cywilnego [opłata skarbowa 22,00 zł];
 2. odpisy zupełne aktów stanu cywilnego [opłata skarbowa 33,00 zł];
 3. zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby [opłata skarbowa 24,00 zł],
 4. zaświadczenia o stanie cywilnym [opłata skarbowa 38,00 zł],
 5. zaświadczenia o nieposiadaniu księgi [opłata skarbowa 24,00 zł].

8. Zmiana imienia lub nazwiska

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany:

Opłaty:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w formie czynności materialno – technicznej  dokonuje rejestracji stanu cywilnego w trybie szczególnym:

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przyjmuje przewidziane prawem następujące oświadczenia:

Protokół z przyjęcia w/w oświadczeń kierownik USC przekazuje do USC miejsca sporządzenia aktu w celu wpisania wzmianek marginesowych do aktów urodzeń lub małżeństw.

DOCPodanie o wydanie aktu 2015.doc

DOCPodanie o zmianę imienia lub nazwiska.doc

 

Wersja XML