Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawy obywatelskie

Dowody osobiste

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych /Dz.U. z 2016r. poz. 391 ze zmianami/ oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu /Dz.U. z 2015r. poz.212/.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi, a obywatel pełnoletni ma obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym organie gminy,  a spersonalizowany dowód osobisty odbiera się w siedzibie organu, w którym został złożony wniosek. Za małoletniego bądź osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Do wyrobienia dowodu osobistego potrzebne są następujące dokumenty:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 2. jedna aktualna fotografia o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

Osoba z wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie w okularach z ciemnymi szkłami, jeżeli posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię z nakryciem głowy, dokumentując powyższe zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 1. na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby,

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie.

Ewidencja ludności - sprawy meldunkowe

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności /Dz.U. z 2017r. poz. 657 ze zmianami/ oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego /Dz.U. z 2015 poz.1852/.
Obowiązek meldunkowy polega na:

 1. zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
 2. wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
 3. zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

W zastępstwie osoby zobowiązanej do zameldowania, czynności związane z zameldowaniem może dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub inna osoba.
Zameldowanie osoby niepełnoletniej dokonuje się w urzędzie gminy ze względu na miejsce wspólnego pobytu stałego osoby niepełnoletniej i jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej nad nią faktyczną opiekę.

Dokonując zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy należy przedstawić:

 1. dowód osobisty,
 2. wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”- do pobrania w tutejszym Urzędzie pokój Nr 19.

Przy zameldowaniu wynajmujący, najemca lub właściciel lokalu zobowiązany jest potwierdzić fakt pobytu osoby w danym lokalu oraz wyrazić zgodę na jej zameldowanie.

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego obowiązana jest wymeldować się, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca przedstawiając:

 1. dowód osobisty,
 2. wypełniony i podpisany formularz „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego" - jeżeli opuszczenie następuje przed upływem czasu zgłoszonego przy zameldowaniu.

Osoba, która wyjeżdża za granicę  jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót w tutejszym Urzędzie pokój Nr 19.

Wersja XML