Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz kart usług

KARTY USŁUG

ŚWIADCZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM

W LEWINIE BRZESKIM

I. Wydział Budownictwa i Inwestycji

 1. DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu
 1. DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc
 2. DOCwniosek na zajęcie pasa drogowego -nowy!.doc
 3. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO.docx

II. Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. DOCWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCWykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZawieszenie - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 1. PDFPełnomocnictwo CEIDG.pdf
 2. DOCUzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej
 1. DOCStypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze edukacyjnym)
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 7 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 8 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Karta usług nr 9
 2. DOCUzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat za korzystanie z zezwoleń - Karta usług nr 10
 1. DOCWpis do wykazu organizacji pozarzadowych - Karta usług nr 11
 1. DOCZasilek szkolny pomoc materialna o charakterze socjalnym.doc
  DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - WNIOSEK.doc
  DOCWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - Załącznik do wniosku.doc
 2. DOCWzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc
   

III. Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 1. DOCProtokół przyjecia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc
 2. DOCRejestracja zgonu.doc
 3. DOCTranskrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc
 4. DOCUznanie żołnierza za posiadajacego na utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego.doc
 5. DOCWydanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc
 6. DOCWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.doc
 7. DOCWydawanie dowodu osobistego.doc
 8. DOCWydawanie dowodu osobistego dla osoby maloletniej.doc
 9. DOCWymeldowanie decyzją administracyjną.doc
 10. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc
 11. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego.doc
 12. DOCZameldowanie na pobyt czasowy.doc
 13. DOCZameldowanie na pobyt staly.doc
 14. DOCZaświadczenie o pełnym przetwarzaniu danych osobowych.doc
 15. DOCZaświadczenie o utracie dowodu osobistego.doc
 16. DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.doc
 17. DOCZawarcie związku małżeńskiego.doc
 18. DOCZgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy.doc
 19. DOCZmiana imienia lub nazwiska.doc
 20. DOCZmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie lub sprostowanie.doc

 

IV. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 1. DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski

     DOCWniosek o kupno lokalu mieszkalnego

2. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości

3. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - grunt

    DOCWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - lokale

4. DOCprzeksztalcenie-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci.doc

5.DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski

6.DOCWydzierżawienie nieruchomości.doc

7.DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej.doc

   DOCWniosek o ustalenie numeru porządkowego.doc
8.DOCWydanie zaświadczenia o numerze porządkowym_adresie budynku.doc

   DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o nurzerze porządkowym_adresie budynku.docx

9.DOCPoświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wg ustawy o kształtowaniu ustroju rolneg.DOC

   DOCXWniosek o poświadczenie oświadczenia rolnika indywidualnego wg ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.docx

 

V. Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

1.DOCZamiana lokali mieszkalnych
DOCWniosek o zamianę mieszkania

2. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

3. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

4.DOCzgłoszenie zamiaru wycinki drzewa.doc
DOCzgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa zmiany po 17.06.2017 karta usług.doc
DOCzezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu zmiany po 17.06.2017 karta usług.doc
DOCwzór wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu po zmianie ustawy 17.06.2017.doc

5. DOCwzór wniosku o zezwolenie na opróżnianie zb. bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

6. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc

DOCWZÓR wniosku o wpis do rekjestru ODPADY 2012.doc

DOCoświadczenie rejestr ODPADY 2012.doc

7. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc

DOCwniosek o wydanie decyzji środowiskowej wzór 2017.doc
DOCprocedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
 

8. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
DOCRegulamin i wnioski dotyczące udzielanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.doc

9. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o wyrejestrowanie psa.doc
DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc

10. RTFzgłoszenie ekzplatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.rtf
RTFoswiadczenie zgłaszającego instalację.rtf
DOCXobowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni jak załatwić sprawę.docx
DOCobowiązek zgłaszania eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków karta usługi.doc
 

11. DOCzezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - karta usług.doc

DOCWNIOSEK o wydanie decyzji na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.doc

12. DOCudzielanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne - karta usług.doc
DOCXwniosek na udzielanie dotacji do zmiany systemu ogrzewania.docx
DOCXregulamin udzielania dotacj celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne.docx
DOCrozliczenie dofinansowania do zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne wraz z załącznikami.doc

 

VI. Wydział Podatkowy

Podatki i opłaty lokalne 2020

 

VII. Wydział Finansowy - Deklaracje śmieciowe

DOCXdeklaracaja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
DOCXzałącznik nr 1 do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.docx
 

Wersja XML