Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz kart usług

Wydział Budownictwa i Inwestycji

       Jak wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy - materiał instruktażowy

 1. DOCDecyzja o warunkach zabudowy terenu
 1. DOCUstalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie z planu zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCWypis i wyrys lub zaświadczenie ze studium uwarunklowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 1. DOCwniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji.doc
 2. DOCwniosek na zajęcie pasa drogowego -nowy!.doc
 3. DOCXWNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI Z ZAKRESU BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO.docx

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

 1. DOCWpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCWykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 1. DOCZawieszenie - wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 1. PDFPełnomocnictwo CEIDG.pdf
 2. DOCUzyskanie informacji z ewidencji działalności gospodarczej
 1. DOCStypendium szkolne (pomoc materialna o charakterze edukacyjnym)
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 7 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych - Karta usług nr 8 
 1. DOCUzyskanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych - Karta usług nr 9
 2. DOCUzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpłat za korzystanie z zezwoleń - Karta usług nr 10
 1. DOCWpis do wykazu organizacji pozarzadowych - Karta usług nr 11
 1. DOCZasilek szkolny pomoc materialna o charakterze socjalnym.doc
 1. DOCWzór wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.doc

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

 1. DOCProtokół przyjecia oświadczenia osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.doc
 2. DOCRejestracja zgonu.doc
 3. DOCTranskrypcja aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.doc
 4. DOCUznanie żołnierza za posiadajacego na utrzymaniu członków rodziny oraz uznanie żołnierza za samotnego.doc
 5. DOCWydanie odpisów aktów stanu cywilnego.doc
 6. DOCWydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.doc
 7. DOCWydawanie dowodu osobistego.doc
 1. DOCWydawanie dowodu osobistego dla osoby maloletniej.doc
 2. DOCWymeldowanie decyzją administracyjną.doc
 3. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu czasowego.doc
 4. DOCWymeldowanie z miejsca pobytu stalego.doc
 5. DOCZameldowanie na pobyt czasowy.doc
 6. DOCZameldowanie na pobyt staly.doc
 7. DOCZaświadczenie o pełnym przetwarzaniu danych osobowych.doc
 8. DOCZaświadczenie o utracie dowodu osobistego.doc
 9. DOCZaświadczenie o zdolności prawnej do ślubu za granicą.doc
 10. DOCZawarcie związku małżeńskiego.doc
 11. DOCZgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy.doc
 12. DOCZmiana imienia lub nazwiska.doc
 13. DOCZmiany w aktach stanu cywilnego - uzupełnienie lub sprostowanie.doc

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

 1.  DOCSprzedaż lokalu mieszkalnego na terenie gminy Lewin Brzeski
 1. DOCSprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości
 2. DOCPrzekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.doc
 1. DOCWydzierżawienie nieruchomości.doc
 1. DOCNadanie dla nieruchomości numeracji porządkowej.doc
 1. DOCWydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości.doc
 1. DOCPoświadczenie oświadczenia o prowadzeniu gospodarstwa rolnego wg ustawy o kształtowaniu ustroju rolneg.DOC
 1. DOCZezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych.doc
 1. DOCDecyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości na terenie gminy Lewin Brzeski
 2. DOCPotwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych.doc

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

 1. DOCZamiana lokali mieszkalnych
 1. DOCzezwonelnie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 2. DOCZezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 3. DOCzgłoszenie zamiaru wycinki drzewa.doc
 1. XLSFirmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Gmina Lewin Brzeski.xls
   
 2. DOCXwniosek- zezwolenie- nieczystosci ciekłe - opróżnianie i transport.docx
  DOCXzezwolenie nieczystości ciekłe opróżnianie i transport - karta usług.docx
  DOCXsprawozdanie - ścieki - opróżnianie i transport -karta usług.docx
  DOCXwzór sprawozdania kwartalnego - nieczystości ciekłe.docx
  DOCXZgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba) lub przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Lewin Brzeski.docx
   
 3. DOCUdzielanie dotacji celowej na zadanie związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków.doc
 1. RTFZgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.rtf
 1. DOCinstruckja wpis do rejesru odbiór odpadów komunalnych 2012.doc
 1. DOCwzór Karta Informacyjna Przedsięwzięcia.doc
 1. DOCW N I O S E K o przerejestrowanie psa.doc
 1. DOCzezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - karta usług.doc
 1. DOCudzielanie dotacji celowej na dofinansowanie zmiany istniejącego systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ekologiczne - karta usług.doc

Wydział Podatkowy

Wydział Finansowy - Deklaracje śmieciowe

Wersja XML