Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wybory Prezydenta RP w 2010 roku

W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Lewin Brzeski, w których zostanie przeprowadzone głosowanie.

Burmistrz Lewina Brzeskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz miejsc z terenu Gminy Lewin Brzeski przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Informujemy, że w przypadku odbycia się II tury wyborów na Prezydenta RP w dniu 04 lipca br. istnieje możliwość złożenia wniosku przez uprawnionego wyborcę o sporządzenie aktu pełnomocnictwa głosowania przez pełnomocnika. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 24 czerwca 2010 roku.

Pełnomocnictwo do głosowania

    I. Prawo do ustanowienia pełnomocnika.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach, ma wyborca ujęty w rejestrze wyborców gminy Lewin Brzeski i posiadający:
 1. orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 2. orzeczenie organu rentowego o:
  • całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • całkowitej niezdolności do pracy;
  • zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  • zaliczeniu do II grupy inwalidów;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i której przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
  oraz
 4. wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat.

    II. Pełnomocnik.

Pełnomocnikiem może być osoba:
 1. wpisana do rejestru wyborców gminy Lewin Brzeski;
  lub
 2. posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:
 
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z tych osób jest:

    III. Postępowanie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wnosi się na odpowiednim formularzu
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
 
 DOCWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 
 

Do wniosku należy dołączyć:
pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania, złożoną na odpowiednim formularzu
 
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 
DOCzgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

W postępowaniu w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborcę reprezentuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, chyba, że we wniosku zostanie zastrzeżone inaczej.
Jeżeli wyborca nie może lub nie umie złożyć podpisu na wniosku  o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa.
Jeżeli wniosek spełnia warunki ustawowe, upoważniony przez burmistrza pracownik uzgadnia termin i miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
Miejscem sporządzenia aktu pełnomocnictwa jest miejsce zamieszkania (na terenie gminy Lewin Brzeski) wyborcy udzielającego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy wyborca zwróci się o to we wniosku, sporządzenie aktu pełnomocnictwa może odbyć się poza miejscem jego zamieszkania.

    IV. Miejsce składania wniosku.
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 1,
Wydział Organizacyjny, pok. 15,
telefon (77) 424 66 30, (77) 424 66 00
 
    V. Termin składania wniosku.

    VI. Cofnięcie udzielonego pełnomocnictwa do głosowania.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:
 

    VII. Wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

    VIII. Opłaty.

Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.
Pełnomocnik nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach (kara grzywny).
Zakazane jest udzielanie pełnomocnictwa do głosowania w zamian za jakąkolwiek korzyść majątkową lub osobistą (kara aresztu lub grzywny).
 
Podstawa prawna:

 

Wersja XML