Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne 2014 rok

Lp.

Przedmiot kontroli

1.

Temat kontroli:

DOCWykorzystanie dotacji celowych udzielonych w 2013r. budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział 75011, postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

*protokół załączono do pozycji nr 7

2.

Temat kontroli:

* w dokumencie anonimizowano dane osobowe

DOCKontrola pracodawcy - ZFŚS.doc

PDF2. PIP - protokól z kontroli.pdf

 

3.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej.doc

PDF3. Wojewoda Opolski - sprawozdanie.pdf

4.

Temat kontroli:

DOCKontrola problemowa w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych z gminnego zbioru meldunkowego.doc

PDF4. Wojewoda Opolski - protokół.pdf

5.

Temat kontroli:

DOCKontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF5. UMWO - raport.pdf

6.

Temat kontroli:

DOC6. Kontrola realizacji inwestycji - adaptacji zabytkowego spoichlerza na salę gimnastyczną.doc

PDF6. Wojewoda Opolski - informacja.pdf
 

7.

Temat kontroli:

DOC7. Kontrola realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.doc

PDF7. Wojewoda Opolski - wystąpienie.pdf
 

8.

Temat kontroli:

DOC8. Wizyta monitorowana staży.doc
 

PDF8. PUP - protokół.pdf

9.

Temat kontroli:

DOC9. Wizyta monitorowana staży.doc

PDF9. PUP - protokół.pdf

10.

Temat kontroli:

DOC10. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc

PDF10. UMWO - raport.pdf
 

11.

Temat kontroli:

DOC11.Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych.doc
PDF11. RA - protokół.pdf

12.

Temat kontroli:

DOC12. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu.doc 

PDF12. AP - protokół.pdf
 

13.

Temat kontroli:

DOC13. Kontrola płatnika składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.doc

*z uwagi na obszerność dokument do wglądu w urzędzie

14.

Temat kontroli:

DOC14. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF14. UMWO- raport.pdf
 

15.

Temat kontroli:

DOC15. Kontrola sanitarna.doc
PDF15. PPIS - protokół.pdf
 

16.

Temat kontroli:

DOC16. Kontrola pracodawcy - ZFŚS.doc
PDF16. PIP - protokół.pdf

*w dokumencie zanonimizowano dane osobowe

17.

Temat kontroli:

DOC17. Kontrola w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin obrót materiałem siewnym zawierającym środki ochrony roślin.doc
PDF17. WIORiN - protokół.pdf
 

18.

Temat kontroli:

DOC18. Kontrola zadania inwestycyjnego.doc
PDF18. UMWO- raport.pdf
 

19.

Temat kontroli:

DOC19. Kontrola sanitarna.doc
PDF19. PPiS - protokół.pdf
 

20.

Temat kontroli:

DOC20. Kontrola sanitarna.doc
PDF20. PPIS - protokół.pdf
 

21.

Temat kontroli:

DOC21. Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi – subwencji ogólnej.doc

**z uwagi na obszerność dokument do wglądu w urzędzie

22.

Temat kontroli:

DOC22. Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych.doc

PDF22. Wojewoda Opolski - protokół.pdf
 

23.

Temat kontroli:

PDF23. PUP - wizyta monitorująca.pdf
DOC23.Wizyta monitorowana roboty publiczne.doc
 

24.

Temat kontroli:

DOC24.Wizyta monitorowana roboty publiczne.doc

PDF24. PUP - wizyta monitorująca.pdf

25.

Temat kontroli:

DOC25. Sprawowanie nadzoru nad realizacją umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez ANR.doc
PDF25. OTANR - protokół.pdf 

Wersja XML