Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Rady Miejskiej

Zadania Rady
Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
Kadencja Rady trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Wybory radnych do Rady Miejskiej są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W skład Rady Miejskiej wchodzi 15 radnych. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają na pierwszej sesji ślubowanie. Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej Komisji oraz innych instytucji samorządowych, dla których został wybrany lub desygnowany. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości Rady należy:

 1. uchwalanie statutu gminy;
 2.  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
 3.  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;
 4.  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
 5.  rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
 6.  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uchwalanie programów gospodarczych;
 8.  przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
 9.  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
 10.  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
 11.  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 1.  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
 2.  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;
 3.  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
 4.  podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
 5.  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;
 6.  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
 7.  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
 8.  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
Wersja XML