Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały na sesję Rady Miejskiej

Sesja Nr LIII

PDFInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017-2018.pdf
PDFPorównanie stawek_nieruchomości.pdf
PDFPorządek sesji.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmiany - Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmiany udzielania dotacji celowych- GK.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie okreslenia stawiek podatku od nieruch.- FP.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 12.09.2018r. do 15.10. 2018r..pdf
PDFStan i ocena funckjonalności dróg 2018.pdf
PDFstawki podatku od nieruchuchomości proponowane na 2019 r..pdf
PDFtabela- drogi powiatowe zał. Nr 1.pdf
ODSWykaz dróg publicznych oraz wewnetrznnych wg. odcinków dróg o różnej nawierzchni.ods
PDFzawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 24 października 2018r..pdf
 

Sesja Nr LII

PDFInformacja o kształtowaniu się WPF.pdf
PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018r..pdf
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFproj uchw w spr zmiany stawek zajęcia pasa drogowego- BI.pdf
PDFProj. uchw o zmianie uchwały sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2018r..pdf
PDFproj. uchw w sprawie powaołania komisji statutowej.pdf
PDFProj. uchw w sprawie ustalenia regulaminu okr. wys.przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego OK.pdf
PDFProj. uchw w sprawie ustalenia regulaminu okr. wys.przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego OK-po autopoprawce.pdf
PDFProj. uchw w sprawie wyborów sołtysa.pdf
PDFProj. uchw w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFProj. uchw. w spr dostarczania wody i odprowadzania ścieków- GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zaciągniecia pożyczki.pdf
PDFSprawozdanie z działalnosci Burmistrza za okres od dnia 06.06.2018r. do dnia 11.09.2018r..pdf
 

Sesja Nr LI

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie na 2018r..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budżecie po autopoprawce.pdf
 

Sesja Nr L

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uchw w spr ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
PDFProj uchw w spr zasad usytowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.pdf
PDFProj uchw. w sprawie PGN- aktualizacja.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmian w budżecie.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmiany w WPF.pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf

Sesja Nr XLIX

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uchw w sprawie przystapienia do zmiany mpzp.pdf
PDFProj uchwały w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.pdf
PDFProj uchwały w sprawie zmiany uchwalenia GPPiRPA na 2018 rok.pdf
 

Sesja Nr XLVIII

PDFsprawozdanie z wykonania budżetu za 2017.pdf
PDFBilans łączny 2017r..pdf
PDFBilans z wykonania budżetu 2017r.pdf
PDFinformacja-o-stanie-mienia 2017.pdf
PDFMGDK 31.12.2017.pdf
PDFMiGBP 31.12.2017.pdf
PDFRachunek zysków i strat 2017r.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu 2017r.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski -BI.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFProj. Uchw. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości-GK.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie zmiany wynagrodzenia Burmistrza.pdf
PDFproj. uchwały w sprawie zmian w budżecie.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie zmiany przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów terenu wypoczynku letniego-OK.pdf
PDFProj. w sprawie zaciągnięcia pozyczki.pdf
PDFproj. zmiany w WPF.pdf
PDFuzasadnienie do WPF.pdf
PDFzałącznik nr 1 WPF.pdf
PDFzałącznik nr 2 WPF.pdf
 

Sesja Nr XLVII

PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf
PDFProj. Uchwały w spr zmiany uchw. w spr. wzoru deklaracji o wys. opł za gosp. odpadami-GK.pdf
PDFprojekt WPF.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie remontu dzwonnicy w Golczowicach-RN.pdf
PDFproj. uchw. w spr. zmian w mpzp- BI.pdf
PDFproj. uchw. w spr. zmian w regulaminie kąpieliska OK.pdf
PDFProj. uchw w sprawie zmian w budzecie.pdf
PDFProj. Uchw. w spr. ustalenia tyg. wymiaru godz. zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedag. i doradców zawod.-OK.pdf
PDFProj. uchw w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług -GK.pdf
PDFProj. uchw w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości_GK.pdf
PDFProj uchwały o zmianie uchwały w spr. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odpady kom.- autopoprawka GK.pdf
PDFProj. stanowiska w sprawie zgodności planowanego przedsięwzięcia-BI.pdf
PDFProj uchw. w sprawie ustalenia zasad obniżenia tyg. obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorom i wicedyrektorom-OK.pdf
 

Sesja Nr XLVII

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 11.04.2018r. do 14.05.2018r..pdf
PDFStan bezpieczeństwa i porządku -Straż Miejska.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2017.pdf
PDFInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2017 rok-GCR.pdf
PDFocena bezpieczeństwa za 2017r- Komisariat Policji.pdf
 

Sesja Nr XLVI

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj Uchw. w sprawie udzielenia poręczenia.pdf
PDFproj. uchw. w spr. zmian w budżecie.pdf
PDFproj. uchw. w sprawie zmian w WPF.pdf
PDFUzasadnienie.pdf
PDFwniosek o zwołanie sesji.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
 

Sesja Nr XLV

PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2017.pdf
PDFInformacja z działalności organizacji pozarządowych za 2017 rok.pdf
PDFProj. uchw. w sprawieocent zasobów pomocy społecznej- MGOPS.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie przdełużenia ul Cicha- RN.pdf
PDFProj. uchw. w spr. wykazu kąpielisk OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmiany uchw. o prog. współpracy z org. pozarzadowymi na 2018r. -OK.pdf
PDFProj. uchw. o zmianie uchw. w sprawie przyjjęcia programu o zwięrzętach bezdomnych- GK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. określenia sezonu kąpielowego OK.pdf
 

Sesja Nr XLIV

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj. uchw. w spr. pezekazania środków dla komisariatu policji- służba prewencyjna- OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. pezekazania środków dla Policji na radiowóz OK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie kierunku działania Burmistrza w zakr. gosp. odp. komunalnymi- GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu- przebudowa mostu- BI.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie pomocy finansowej dla powiatu- remont chodników i jezdni- BI.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie uchylenia uchwały-OK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie- pomnik.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie zmian w budzecie.pdf
PDFProj. Uchw. WPF.pdf
PDFUzasadnienie do WPF.pdf
PDFZałącznik nr 1do WPF.pdf

Sesja Nr XLIII

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFinfor. o średnich wynagrodzeniach nauczycieli.pdf
PDFinformacja o wydatkach zrealizowanych z przeciwdziałania alkoholizm. i narkom..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie PSP.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie sprawozdania z działalności MGOPS.pdf
PDFproj w spr przyjęcia sprawozdania z zakresu wspierania rodziny- MGOPS.pdf
PDFproj. uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania w przedszkolach.pdf
PDFProj. uchw. w spr. ustal. tyg. wymiaru godz. zajęć nauczycieli.pdf
PDFProj. uchw. o zwierzętach bezdomnych.pdf
PDFProj. w spr. dotacji celowej na wymianę pieców.pdf
PDFProj uchw. w sprawie budowy chodnika w Przeczy-.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie okregów wyborczych.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie obwodów wyborczych.pdf
PDFProj uchw w sprawie planów pracy Komisji na 2018r..pdf

Sesja Nr XLI

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj. uchw. w spr. zmian do budżetu na 2018r..pdf

Sesja Nr XL

PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj. uchw. rocznego plany kontroli na 2018r..pdf
PDFProj. uchw. w spr. GPPN na 2018r..pdf
PDFProj. uchw. w sprawie GPPiRPA.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie planu dofinansowania nauczycieli.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie utworzenia stanowiska ds. ochrony zabytków.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie wyborów sołtysa w stroszowicach i NWM.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie wydziału komunikacji na 2018r..pdf
PDFProj. uchwały w sprawie planu pracy rady na 2018 rok.pdf
PDFSpraw z dział Burm za okres od dnia 15.11.2017r. do dnia 4.12.2017r_.pdf


Sesja Nr XXXIX

PDFPorządek obrad XXXIX sesji.pdf
PDFProjekt uchwały program współpracy na 2018r..pdf
PDFrolnictwo-i-rozwoj-obszarow-wiejskich-gminy-lewin-brzeski.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 17.10.2017r. do 14.11.2017r_.pdf
PDFTermin posiedzeń komisji stałych.pdf

Sesja Nr XXXVIII

PDFObjaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uchw w sprawie WPF.pdf
PDFWniosek o zwolanie sesji.pdf
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
 

Sesja Nr XXXVII

PDFInf. o stanie realizacji zadań oświatowych 2016-2017.pdf
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj Uchw o zmianie statutu gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFProj Uchw w spr formularzy pod leśny.pdf
PDFProj Uchw w spr formularzy pod nieruchom.pdf
PDFProj Uchw w spr formularzy pod rolny.pdf
PDFProj Uchw w spr nadania ul Jaśminowa w Łosiowie.pdf
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP LB.pdf
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP Łosiowie.pdf
PDFProj Uchw w spr przekszt 6 letniej PSP w 8 letnią SP Skorogoszczy.pdf
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w LB.pdf
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w Łosiowie.pdf
PDFProj Uchw w spr zakończ dział Gimn w Skorogoszczy.pdf
PDFProj Uchw w spr zm uchw zw od pod od nier w ramach de minimis.pdf
PDFProj Uchw w spr zmiany uchw o obniżce godz..pdf
PDFProj Uchw w sprawie okreslenia stawek pod od nier.pdf
PDFSpraw z dział Burm za okres od 11.09.2017r. do 16.10.2017r..pdf
PDFSpraw. z dział. Burm. za okres od 12 grudnia 2016r. do 13 marca 2017r..pdf
PDFTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.pdf
 

Sesja Nr XXXVI

PDFinf o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017r.pdf
PDFinfo o przebiegu wykonania budż za I pół 2017r.pdf
PDFPorządek obrad XXXVI sesji.pdf
PDFProj uchw o zmianie uchw.pdf
PDFproj uchw w sprawie dzierżawy gruntu.pdf
PDFproj uchw w sprawie zmian mpzp.pdf
PDFproj uchw w sprawie zmiany nazwy ulic.pdf
PDFproj. uchw. w spr. ustalenia obniżki godz..pdf
PDFProj. uchw. zmiana gppirpa.pdf
PDFPrzeciwdziałanie bezrobociu- materiały.pdf
PDFSpraw z dział Burm za okres od 12.06.2017r. do 8.09.2017r..pdf
PDFTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.pdf
 

Sesja Nr XXXV

PDFPorządek obrad XXXV sesji.pdf
PDFProj uchw o zm uchw w spr uchwalenia budżetu.pdf
PDFProj uchw w spr połaczenia jedn budż.pdf
PDFWniosek o zwołanie XXXV Sesji Rady Miejskiej.pdf
PDFzawiadomienie na XXXV sesję.pdf
 

Sesja Nr XXXIV

PDFBilans z wykonania budzetu gminy za 2016 r..pdf
PDFPorządek posiedzenia XXXIV sesji zwołanej na dzień 27 czerwca 2017r..pdf
PDFProj uchw o zmianie uchw w spr uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.pdf
PDFProj uchw w spr nadania nazwy ulicy.pdf
PDFProj uchw w spr udzielenie absolutorium.pdf
PDFProj uchw w spr utraty mocy uchwał.pdf
PDFProj uchw w spr wyboru sołtysa i rady sołeckiej.pdf
PDFProj uchw w spr zatwierdzenia spr fin gminy.pdf
PDFProj uchw w spr zmiany uchwały o wpf.pdf
PDFProtokół Nr XXXIV z dnia 27 czerwca 2017r..pdf
PDFProtokół Nr XXXV z dnia 28 sierpnia 2017r..pdf
PDFProtokół Nr XXXV z dnia 28 sierpnia 2017r..pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf
PDFSprawozdanie z działalności instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski za 2016r..pdf
PDFTerminy posiedzeń Komisji.pdf
PDFWyniki konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian nazw ulic.pdf
PDFZał Nr 1 do proj uchw w spr zmiany uchw o wpf.pdf
PDFZał Nr 2 do proj uchw w spr zmiany uchw o wpf.pdf
 

Sesja nr XXXIII

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2016r. do BIP.pdf
PDFOchrona przeciwpożarowa na terenie Gminy Lewin Brzeski.pdf
DOCXPorządek obrad sesji.docx
PDFSprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf
PDFStan bezpieczeństwa i porządku publicznego - Komisariat Policji.pdf
PDFStan bezpieczeństwa i porządku publicznego - Straż Miejska.pdf
DOCXTermin posiedzeń komisji stałych do BIP.docx
 

Sesja nr XXXII

PDFApel o podejmowanei działan zmierzających do przejmowania na mienie gminne nieruch.pdf
PDFInformacja z dział organ pozarządowych za 2016r..pdf
DOCXPorządek obrad sesji.docx
PDFProj uchw w spr przekaz śr fin dla Policji.pdf
PDFProj uchw w spr przyjęcia incjatywy uchw.pdf
PDFProj uchw w spr przyjęcia oceny zasobów.pdf
PDFProj uchw w spr sprzeciwu.pdf
PDFProj.uchw zm uchw o progr współpr.pdf
PDFSpraw z dział Burm za okres od 14.03.2017r. do 11.04. 2017r.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi za 2016r..pdf
DOCXTermin posiedzeń komisji stałych.docx
 

Sesja nr XXXI

DOCXInformacja o sesji.docx
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uch w spr przepr konsult z mieszk Lewin Brzeski i Skorogoszczpdf.pdf
PDFProj uch w spr przyjęcia prog opieki nad zwierzętami bezdomnymi pdf.pdf
PDFProj uch w spr przyst do zm mpzp miasta Lewin Brzeski pdf.pdf
PDFProj uch w spr pomocy finans dla Powiatu Brzeskiego przeb chodn.pdf
PDFProj uch w spr przyj spraw z działal MGOPSpdf.pdf
PDFProj uch w spr przyjęcia spra z zakresu wspierania rodziny rodz.pdf
PDFProj uch w spr zaw porozum z powiatem Brzeskim o współpracy.pdf
PDFSpraw. z dział. Burm. za okres od 12 grudnia 2016r. do 13 marca 2017r..pdf
DOCTerminarz posiedzeń komisji.doc
 

Sesja nr XXX

DOCXInformacja o sesji.docx
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uch w spr dostosow sieci szkół.pdf
PDFProj uch w spr okres kryt dla przedszkoli.pdf
PDFProj uch w spr okres kryt dla szkół.pdf
 

Sesja nr XXIX

DOCXInformacja o sesji.docx
PDFPorządek obrad sesji.pdf
PDFProj uch o zm uchw budżetu na 2017.pdf
PDFProj uch w spr przeprow konsul z mieszkań.pdf
PDFProj uch w spr zatwier taryf zaopatrz w wodę.pdf
 

Sesja nr XXVIII

DOCXInformacja o sesji.docx
PDFPorządek obrad XXVIII sesji.pdf
PDFProj uchw o zm uchw Nr XXVII.259.2016.pdf
PDFProj uchw o zm uchw w spr doch własnych...pdf
PDFProj uchw o zm uchw w spr zmian w budżecie.pdf
PDFProj uchw o zm uchwały nr XXVII.263.2016.pdf
PDFProj uchw o zm. uchw Nr XLIV.336.2014 w.II.pdf
PDFProj uchw w spr projektu dostosowania sieci szkól.pdf
PDFProj uchw w spr powołania komisji.pdf
PDFProj uchw w spr zm uchw o przyst do zmpzp.pdf
 

Sesja nr XXVII

PDFPorządek obrad sesji.pdf
DOCXInformacja o sesji.docx
PDFTerminarz posiedzeń komisji stałych Rady Miejskiej.pdf
PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego.pdf
PDFProj uchw w spr wyborów sołtysów i rad sołeckich.pdf
PDFProj uchw w spr wyborów do Rady Samorządu Miasta.pdf
PDFProj uchw w spr użyczenia nieruchomości.pdf
PDFProj uchw w spr udz pomocy fin -stan ds. ochrony zabytków.pdf
PDFProj uchw w spr udz pomocy fin - wydz kom i drogownicywa.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia Statutu Gminy.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPPN na 2017r..pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPPiRPA na 2017r..pdf
PDFProj uchw w spr rocznego planu kontroli.pdf
PDFProj uchw w spr planu dofin form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
 

Sesja nr XXVI

PDFProj uchw w zmiany uchwały o wpf.pdf
DOCZawiadomienie.doc
 

Sesja nr XXV

DOCPotrzeby i możliwości zaspakajania potrzeb lokalowych mieszkańców.doc
PDFProj.uchw w spr uchwalenai zmpzp.pdf
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Dąbrowa.pdf
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki.pdf
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Gminy Komprachcice.pdf
PDFProj uchw w spr poparcia Apelu Rady Miejskiej w Prószkowie.pdf
PDFProj uchw w spr przyjęcia na 2017 rok programu współpracy gminy...pdf
PDFProj uchw w spr udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Opolskiego...pdf
PDFProj uchwały plan gospod niskoemisyjnej.pdf
DOCRolnictwo i rozwoj obszarow wiejskich gminy Lewin Brzeski.doc
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 11.10.2016r. do 10.11. 2016r..doc
DOCStan i ocena funckjonalności dróg.doc
PDFZał. do proj uchw Plan gospodarki niskoemisyjnej.pdf
DOCXZawiadomienie.docx
PDFProj uchw w spr udzielenia pomocy finasowej dla Powiatu Opolskiego...pdf
XLSZał. do oceny funcjonowania dróg gminnych.xls
 

Sesja nr XXIV

PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFProj uchw w spr określenia wysokości stawek podatku od środków transp..pdf
PDFProj uchw w spr umorzenia nalezności pieniężnej ....pdf
PDFProj uchw w spr zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany mpzp.pdf
PDFProj uchw zmieniający uchwałe w spr. przystąpienia do programu pn.OKRiS.pdf
DOCXZawiadomienie.docx
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 12.09.2016r. do 10.10.2016r..doc
DOCinformacja o realizacji zadań oświatowych 2016.doc
 

Sesja nr XXIII

DOCZawiadomienie.doc
PDFProj uchw w spr zawarcia porozumienia .....pdf
 

Sesja nr XXII

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 14.06.2016r. do 9.09.2016r..doc
DOCZawiadomienie.doc
PDFProj uchw w spr zwolnienia od pod od nieruch - de minimis.pdf
PDFProj uchw w spr wyrażenia zgody na zawarcie aneksu ...pdf
PDFProj uchw w spr wyrażenia woli przystąpienai do realizacji projektu...pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia Strategii rozwoju Gminy.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenia GPONZ.pdf
PDFProj uchw w spr uchwalenai LPR dla Gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFProj uchw w spr przystąpienia do zmiany mpzp centrum Lewina Brzeskiego.pdf
PDFProj uchw w spr likwidacji BOFPOW i utworzenai BOW.pdf
PDFProj uchw o zmianie uchwały w spr uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDFProj uchw o zmianie uchw w spr uchw GPPiRPA.pdf
PDFProj uch w spr uchwalenia mpzp części miasta Lewin Brzeski.pdf
PDFProj uch o zmianie uchw w spr zwolnień od podatku od nieruch..pdf
PDFAktywne formy przecidziałania bezrobociu....pdf
 

Sesja nr XXI

DOC4 - Sprawozdanie z działalności MiGBP za 2015.doc
PDF3.1 Proj. uch w spr zatwierdzenia sprawozdania finasowego gminy za 2015r..pdf
DOC4 - Sprawozdanie z działalności MGDK za 2015 rok.doc
PDF5.3 Proj. uch. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.pdf
DOCZawiadomienie.doc
PDF5.2 -Proj.uchw. zm. uchw. w spr. nadania statutu dla M-GDK.pdf
PDF4.2 Proj. uch. w spr udzielenia absolutorium.pdf
PDF5.1 -Proj.uchw. zm. uchw. w spr. nadania statutu dla MiGBP.pdf
PDF4.1 Proj. uch w spr zatwierdzenia sprawozdania finasowego gminy za 2015r..pdf
PDF3 - Sprawozdanie roczne Burmistrza Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2015r..pdf
DOC2 - Spraw. z dział. Burm. za okres od 10.05.2016r. do 13.06.2016r..doc
 

Sesja nr XX

PDFProtokół Nr XX z dnia 25 maja 2016r..pdf
DOCXPromocja gminy Lewin Brzeski (8,2).docx
DOCZawiadomienie.doc
PDFZał Nr 1 do proj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
PDFZał Nr 2 do proj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf
DOCSpraw z dział Burm za okres od 12.04.2016r. do 9.05. 2016r.(7).doc
PDFProj uchw o zmianie uchwały w sprawie uchwalenai budzetu gminy.pdf
DOCXProj uchw w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.docx
PDFProj uchw o zmianie uchwały w spr uchwalenai GPPiRPA.pdf
DOCXOcena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za 2015r.(8,1).docx
PDFProj uchw o zmianie uchwały w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej.pdf
DOCXInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2015 rok-(8,1).docx
DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2015 (8,3).doc
 

Sesja nr XIX

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 21.03.2016r. do 11.04.2016r..doc
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2015.doc
DOCXZawiadomienie na XIX sesje zwołaną na dzień 27 kwietnia 2016r..docx
TXTSG-01-1 za 2015r..txt
PDFProj uchw zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia na 2016 rok programu współpracy....pdf
PDFProj uchw w spr przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski.pdf
PDFProj uchw w spr nadania nazwy ulicy -Diamentowa- w Lewinie Brzeskim.pdf
PDFProj uchw o zm uchwały w spr uchwalenai budżetu gminy na 2016 rok.pdf
DOCInformacja z działalności organizacji pozarządowych z terenu gminy Lewin Brzeski za 2015r..doc
 

Sesja nr XVIII

DOCXZawiadomienie o XVIII sesji zwołanej na dzień 19 kwietnia 2016r..docx

Sesja nr XVII

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 8.12.2015r. do 18.03. 2016r..doc
DOCXZawiadomienie.docx
DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO na 2015.31.12.doc
PDF8 - Proj uchw w spr zatwierdzenia pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.pdf
PDF7 - Proj uchw w spr wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu....pdf
PDF5 - Proj uchw w spr odrzucenia w całości stanowiska ZZN.pdf
PDF6 - Proj uchw w spr zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Brzeg”.pdf
PDF4 - Proj uchw w spr w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.pdf
PDF3 - Proj uchw w spr w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzeskiemu...pdf
PDF1 - Proj uchw w spr przyjęcia sprawozdania z działalności M-GOPS.pdf
PDF2 - Proj uchw o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu.pdf
 

Sesja nr XVI

DOC1 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Borkowice.doc
DOC2 - Projekt uchwały w spr przyjęcia POM Buszyce.doc
DOC3 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Chróścina.doc
DOC4 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Golczowice.doc
DOC5 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Jasiona.doc
DOC6 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Kantorowice.doc
DOC7 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Łosiów.doc
DOC8 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Mikolin.doc
DOC9 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Nowa Wieś Mała.doc
DOC10 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Oldrzyszowice.doc
DOC11 - Projekt uchwały w spr.przyjęcia POM Przecza.doc
DOC12 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Różyna.doc
DOC13 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Sarny Małe.doc
DOC14 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Skorogoszcz.doc
DOC15 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Stroszowice.doc
DOC16 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Strzelniki.doc
DOC17 - Projekt uchwały w spr. przyjęcia POM Wronów.doc
DOC18 - Proj uchw w sprawie przystąpienia do utworzenia Strategii rozwoju Gminy lewin Brzeski.doc
PDF20 - Proj uchw w spr przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf
PDF21 - Proj uchw w spr przyj spr z realizacji zadan z zakresu wspieranai rodziny...pdf
DOCZawiadomienie.doc
DOCXuchwała18.03.2016r.WPF.docx
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
 

Sesja nr XV

PDF1 - Proj.uchw. w spr nadania nazwy ul. Lawendowa.pdf
PDF2 - Proj.uchw. w spr. zatwierdzenia taryf za wodę ...pdf
PDF3 - Proj.uchw. w spr. określenia kryterium.pdf
PDF4 - Proj.uchw. w spr. zmiany mpzp wsi Łosiów.pdf
PDF5 - Proj.uchw. w spr. kategorii dróg.pdf
PDF6 - Proj.uchw. o zmianie uchwały w spr. uchwalenai budżetu gminy na 2016 rok.pdf
PDF7 - Proj. uchw. w spr zaciągnięcia kredytu.pdf
DOCZawiadomienie.doc
 

Sesja nr XIV

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 7.11.2015r. do 7.12.2015r..doc
DOCZawiadomienie.doc
PDFProj.uchw. - użyczenia nieruch..pdf
PDFProj.uchw. - wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej.pdf
PDFProj.uchw. - utrzymanie oddz. zam. WKiD.pdf
PDFProj.uchw. - utworzenia stanowiska ds. ochrony zabytków.pdf
PDFProj.uchw. - uchwalenia GPPiRPA.pdf
PDFProj.uchw. - umorzenie nalezności wobec budżetu gminy.pdf
PDFProj.uchw. - uchwalenia GPPN.pdf
PDFProj.uchw. - plan pracy rady Miejskiej na 2016 rok.pdf
PDFProj.uchw. - przedszkole w Przeczy.pdf
PDFProj.uchw. - plan dofinasowania form dosk nauczycieli.pdf
PDFProj.uchw. - plan kontroli na 2016r..pdf
PDFProj.uchw. - nadania nazwy ulicy - Niemodlińska.pdf
 

Sesja nr XIII

PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku leśnego.pdf
PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości.pdf
PDFProj uchw w spr okreslenia wzorów formularzy niezbednych do wymiaru i poboru podatku rolnego.pdf
PDFProj uchw w spr poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa ...pdf
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr VII-62-2015.pdf
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr X -73 - 2011.pdf
PDFProj uchw w spr uchylenia uchwały nr XLIV-333-2014.pdf
PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFProj uchw w spr określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf
PDFProj uchw w spr program współpracy Gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFProj uchw w spr wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf
PDFProj uchw w spr zwolnienia od pod od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf
DOCREALIZACJA ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA MIENEIM KOMUNALNYM ....doc
DOCROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH GMINY LEWIN BRZESKI.doc
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 13.10.2015r. do 06.11.2015r..doc
DOCZawiadomienie.doc
PDFProj uchw zm uchw w spr przystąpienia do programu OKRiS.pdf
DOCXProj uchw o zm uchw w spr uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.docx
DOCXProj uchw w spr zmiany wpf.docx
PDFZał. Nr 1 do proj. uchw. w spr zmiany wpf.pdf
PDFZał Nr 2 do proj. uchw w spr zmiany wpf.pdf
 

Sesja nr XII

DOCInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014-15.doc
PDFProj uchw w spr zmpzp Skorogoszcz i Chróścina.pdf
PDFWniosek z dnia 16 października 2015r..pdf
PDFProt. Komisji ds. konsultacji.pdf
PDFStatut Sołectwa Wronów.pdf
DOCZawiadomienie.doc
PDFStatut Sołectwa Stroszowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Strzelniki.pdf
PDFStatut Sołectwa Sarny Małe.pdf
PDFStatut Sołectwa Skorogoszcz.pdf
PDFStatut Sołectwa Ptakowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Różyna.pdf
PDFStatut Sołectwa Oldrzyszowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Przecza.pdf
PDFStatut Sołectwa Mikolin.pdf
PDFStatut Sołectwa Nowa Wieś Mała.pdf
PDFStatut Sołectwa Leśniczówka.pdf
PDFStatut Sołectwa Łosiów.pdf
PDFStatut Sołectwa Jasiona.pdf
PDFStatut Sołectwa Kantorowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Chróścina.pdf
PDFStatut Sołectwa Golczowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Borkowice.pdf
PDFStatut Sołectwa Buszyce.pdf
DOCSprawozdanie z dział. Burm. za okres od 15-09-2015r do 12-10-2015r.doc
PDFStatut Sołectwa Błażejowic.pdf
PDFProj uchw wybory LGR.pdf
PDFProj uchw wybory sołtysa.pdf
PDFProj uchw przyst do zmpzp przemysł.pdf
PDFProj uchw przyst do zmpzp.pdf
PDFProj uchw - zmiana mpzp Borkowice, Mikolin ....pdf
PDFProj uchw - plan gosp niskoem.pdf
PDFProj uchw nazwa wzgórza.pdf
 

Sesja nr XI

DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 11.06.2015r. do 14.09. 2015r..doc
PDFProj uchw. o zmianie uchwały w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2015r..pdf
PDFProj.uchw. w spr. zmiany uchw.w spr. przyj. wiel. planu rozw. o modern..pdf
PDFProj.uchw. w spr. zarządz. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf
PDFProj.uchw. w spr. powołania Zespołu...pdf
DOCZawiadomienie.doc
PDFZal. do proj.uchw. wspr. zmiany wpf.pdf
DOCXInformacja z realizacji wieloletniego planu rozw. i mod. urządzeń wod.kan..docx
DOCStan i ocena funkcjonalności dróg.doc
PDFZałącznik do inf. stan i ocena stanu dróg.pdf
DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchw. o wpf.docx 

 

Sesja nr X

PDFProj. uchw. w spr. zmiany do regul..pdf
PDFproj. uchw.w spr. zaciąg.kredytu.pdf
PDFproj.uch.o zm.uchw. w spr.uchw.budż..pdf
PDFProj.uchw. opinia w spr.nadania nazw.dla wzgórza.pdf
DOCXProj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wpf.docx
PDFZał do proj.uchw. w spr. zmiany wpf.pdf
DOCZawiadomienie.doc
 

Sesja nr IX

PDFProj. uchw.w spr. przeprowadz.konsult..pdf
PDFproj..zm.uchw. w spr.prog.współ.z organiz..pdf
PDFProj.uch. o zm.uch. w spr.uchw.budżetu.pdf
PDFproj.uchw. w spr. powołan.Komisji Statutowej.pdf
PDFProj.uchw.w spr. informacji.pdf
DOCZawiadomienie.doc
 

Sesja nr VIII

PDF1- Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia sprawozd. fin. gminy.pdf
PDF10 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp obszarów przy ul. Wymarzonej w Lewinie Brzeskim.pdf
PDF2 - Proj. uchw. w spr. absolutorium.pdf
PDF3 - Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia spr. fin. MGBP.pdf
PDF4 - Proj. uchw. w spr. zatwierdzenia spr. fin. MGDK.pdf
PDF5 - Proj.uchw. o zm. uchw. w spr. uchwalenai budżetu gminy.pdf
PDF6 - Proj.uchw. w spr. wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf
PDF7 - Proj. uchw. w spr. nadania nazwy ulicy Wyspiańskiego.pdf
PDF8 - Proj. uchw. w spr. przystąpienai do zmpzp obszaru przy ul. Krótkiej w Lewinie Brzeskim.pdf
PDF9 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp gruntów wsi Kantorowice.pdf
DOCInformacja o działalności SM w Lewinie Brzeskim za rok 2014.doc
DOCInformacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Lewin Brzeski za 2014 rok.doc
DOCSpraw. z dział. Burm. za okres od 13.05.2015r. do 10.06.2015r..doc
DOCXSprawozdanie z działalności instytucji kultury w Lewinie Brzeskim za 2014r..docx
DOCZawiadomienie.doc
 

Sesja nr VII

DOCZawiadomienie.doc
DOCPromocja gminy Lewin Brzeski, oferta rekreacji i sportu...doc
PDFProj.uchw.o zmianie uchwały w spr.uchwalenia budżetu gminy.pdf
PDFProj.uchw.zm. uchw. w spr. przyjęcia na 2015r.programu współpracy...pdf
PDFProj.uchw. w spr.wzoru deklaracji o wysokości opłaty....pdf
PDFProj.uchw. w spr. zmiany mpzp miasta Lewin Brzeski.pdf
PDFProj.uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług...pdf
PDFProj.uchw. w spr. regulaminu utrzymania czystości.pdf
PDFProj.uchw. w spr. przepr. konsultacji.pdf
PDFProj.uchw. okreslenai wzorów formularzy podatkowych...pdf
PDFProj.uchw w spr.terminu, częstotliwości i trybu...pdf
PDFProj.uchw w spr..pomocy de minimis.pdf
PDFProj. uchw. w spr. wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odp. kom..pdf
PDFProj uchw. w spr uchw. programu gosp.mieszk..pdf
DOCOcena stanu bezpieczenstwa i porządku publicznego za 2014r..doc

Sesja nr VI

DOCZawiadomienie.doc

PDFProj.uchw.w spr. zmiany mpzp wsi Łosiów.pdf
PDFProj.uchw.w spr. przystapienia do zmiany mpzp części m.Lewin Brzeski.pdf
PDFProj.uchw. w spr.przekazania środków fin. dla KP.pdf
PDFProj.uchw. w spr.oceny zasobów pomocy społecznej.pdf
PDFProj.uchw. w spr. przyjęcia spraw. z dział. M-GOPS za 2014r..pdf
PDFProj.uchw. w spr. współdz. w zakresei doradztwa metodyczn..pdf
DOCAnaliza stanu gospodarki komunalnej za rok 2014 - 15.04.2015.doc
DOCInformacja z działalności organizacji pozarządowych za 2014 rok.doc

Sesja nr V

DOCZawiadomienie.doc

PDFZał do proj.uchw. w spr. zmiany wpf.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresuwspierania rodziny za 2014r..pdf
PDFProj.uchw.w spr. dofin. dla Pow.Brzeskiego.pdf
PDFProj.uchw. w spr. zm. w budżecie.pdf
DOCXProj.uchw. w spr.zmieny uchwały o wpf.docx
PDFProj.uchw. w spr. zatw. planów pracy.pdf
PDFProj.uchw. w spr. utrata mocy.pdf
PDFProj.uchw. w spr. uchylenia.pdf
PDFProj.uchw. w spr. ustalenia sieci PP.pdf
PDFProj.uchw. w spr. opieki nad zwierzętami.pdf
PDFProj.uchw. w spr. przedst.BCM.pdf
PDFProj. uchw. gminny program wspierania rodziny.pdf

Sesja nr IV

DOCZawiadomienie.doc

DOCZał.Nr 3a do proj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc

DOCZał do proj. uchw. zatwierdzenie taryf na wodę.doc
DOCZał. nr 1do proj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc
DOCProj.uchw. w spr. zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej.doc
DOCProj.uchw. w spr. zm. uchw. nr XLVI.348.2014.doc
DOCProj.uchw.zatwierdz.taryf w wodę ....doc
PDFProj.uchw.kryteria do przedszkoli.pdf
PDFProj uchw.w spr. przedłużenia ul. Sportowa w Łosiowie.pdf
DOCProj.uchw. w spr. diet.doc
PDFProj.uchw. w spr. sieci przedszkoli.pdf
PDFProj.uchw. zm. w budżecie.pdf

Sesja nr III

DOCZawiadomienie.doc

DOCZał. do proj.uchw. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.doc

DOCProj.uchw.w spr. uchwalenia GPP i RPA na 2015 rok.doc
DOCProj.uchw.w spr. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2015.doc
DOCProj.uchw. w spr.w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej.doc
DOCProj.uchw. w spr.uchwalenia G PPN na 2015 rok.doc
DOCProj. uchw.zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego.doc
DOCProj. uchw. ws. pomocy finansowej dot. zabytków.doc
DOCProj. uchw. ws. pomocy finansowej dot. komunikacji.doc
 

Sesja nr II

DOCZawiadomienie.doc
DOCProj.uchw. w spr. ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.doc
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego.doc
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.doc
DOCProj. uchw. o zmianie uchwaly w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.doc
DOCProj uchw w spr zmiany uchw. Nr LVII.409.2014 wyraż. zgody na właczenia w granice WSSE.doc
DOCProj.uchw. w spr.wyboru przewodniczacych stałych Komisji Rady Miejskiej.doc
DOCProj.uchw. w spr. przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.doc
DOCProj.uchw. w spr.powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej.doc

Wersja XML