Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2016 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są :

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os.fizyczne) lub deklaracji (os.prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Uchwała Nr XIII/129/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

DOCXUCHWAŁA NR XIII-129-2015.docx

Uchwała Nr XIII/130/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

PDFU c h w a ł a w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

PDFUchwała nr XXII.228.2016 z dnia 29 września 2016r. - de minimis.pdf

Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości

DOCDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
PDFDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf

DOCIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
PDFIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf

DOCZN-1A- Dane o nieruchomościach.doc
PDFZN-1A- Dane o nieruchomościach.pdf

DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.doc
PDFZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.pdf

Wersja XML