Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne - petycje

Podstawa prawna

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195).

W sprawach nieuregulowanych w ww. ustawie do petycji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Osoby uprawnione do złożenia petycji

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiot petycji

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O tym, czy pismo jest petycją decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Wymogi formalne

Petycja powinna być złożona w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

Oprócz wymogów formalnych wymienionych powyżej, petycja może:

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego powinna zawierać:

Petycja zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia, w przypadku, gdy nie zawiera danych w zakresie:

Termin załatwienia sprawy

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
3 miesięcy, od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiającego rozpatrzenie petycji w powyższym terminie, termin ten ulega przedłużeniu o kolejne 3 miesiące.

W przypadku, gdy adresat petycji nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycje.

Tryb odwoławczy

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Wersja XML