Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr Petycji

Rejestr petycji w 2021 roku


Rejestr petycji w 2020 roku


Rejestr petycji w 2019 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1. 08.03.2019r.

Współwnioskodawca

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

 

Współwnioskodawca

Organizator konkursu

„Podwórko talentów NIVEA”

ul. Okrężna 36,

Warszawa

 

- przystąpienia gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019 oraz przekazania petycji do podległych szkół podstawowych

 

PDF1.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF1.2019.pdf
 
brak
2. 29.05.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- zebranie ofert rynkowych usług telekomunikacyjnych

oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych
w przedmiotowym obszarze;

oraz powiadomienie wnioskodawcy - czy z wykonanej wyżej wzmiankowanej analizy  wynika, że zasadnym będzie -
w ciągu najbliższego roku - aneksowanie umów lub ogłoszenie postepowań optymalizacyjnych
w tym obszarze

PDF2.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF2.2019.pdf
 
brak
3. 07.06.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

-zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa

PDF3.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF3.2019.pdf
 
brak
4. 02.08.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewoda Opolski

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według:

a)      chronologii węzła komunikacyjnego np.01,0,03,04,05,06 poprzez montaż naklejki lub tabliczki z oznaczeniem;

b)      numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu;

c)       wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni powszednich, sobót, niedziel;

podaniem numeru przystanku na rozkładzie #xx

PDF4.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF4.2019.pdf
 
brak
5.

09.08.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

14.10.2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

 

 

 

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok.13

00-412 Warszawa

 

Ponowiona

1) dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

2) na bazie dokonanej analizy wniosek o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych w Urzędzie

PDF5.2019.pdf

 

1) dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych - wg. powyżej zawartego szerokiego opisu. 

2) na bazie dokonanej analizy wniosek o krótkie, kilkuzdaniowe podsumowanie w odpowiedzi na niniejszą petycję - mocnych i słabych stron ewentualnego wdrożenia procedur pełnego zaspokojenia żądań Interesantów - pod kątem płatności bezgotówkowych
w Urzędzie. 

PDF5.2019- ponowiona.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 

 

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF5.2019.pdf
 

 

 

 

 

 

PDF5.2019.pdf
 

 

 

brak

 

 

 

 

 

 

brak

6. 02.09.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewody Opolskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Wykonywania kontroli nad realizacją  rozkładów jazdy
w szczególności:

a) odjazdów przed czasem;

b) przyjazdów przed czasem;

c) odjazdów po czasie;

d) brak zrealizowanego kursu;

w postaci obserwacji lub zagrania roli

"tajemniczego pasażera, klienta" celem lepszego udokumentowania dokumentu przewozowego.

PDF6.2019.pdf

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF6.2019.pdf
 
brak
7. 23.09.2019r.

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- przekazania petycji dot.  rozpoczęcia drugiej edycji akcji „Się gra się ma” pod  hasłem „Bezpieczny Playroom” Dyrektorom Szkół Podstawowych
i Kierownikom Świetlic Wiejskich

 

PDF7.2019.pdf

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDFodp.7.2019.pdf
 
brak
8. 05.11.2019r.

Inicjatorka Społeczna

za pośrednictwem

Wojewody Opolskiego

Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

1.       Obowiązku montażu na wszystkich przystankach, peronie, stanowisku, dworcach, stacjach zwanymi dalej węzłami komunikacyjnymi, przesiadkowymi:

a)       regulaminu przewozowego danego organizatora;

b)       regulaminu przewozowego danego operatora;

c)       regulaminu przewozowego danego przewoźnika;

d)       taryfy opłat ulg ustawowych;

e)       taryfy opłat i ulg danego organizatora;

f)        taryfy opłat i ulg danego operatora;

g)       taryfy opłat i ulg danego przewoźnika

2.       montaż systemu informacji pasażerskiej z mapą aktualnego położenia pojazdów (celem umożliwienia szybkiej przesiadki);

3.       montaż w systemie informacji pasażerskiej informacji o liczbie oczekujących na przystanku, miejscach w pojeździe wolnych/ zajętych i liczby pasażerów w pojeździe.

PDF8.2019.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodp. petycja 8.pdf
 
brak

 

 

Rejestr petycji w 2018 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1 17.08.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1

Warszawa

 - przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd- testowo lub docelowo- systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną

- przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych( również tzw. Zespołów Szkół).

PDFPetycja OR.pdf
 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF1.2018 odp..pdf
 
brak
2 13.09.2018 Szulc- Efekt sp. z o.o.
Ul. Poligonowa 1
Warszawa

- wdrożenia w gminie – 
 rozpowszechnionego
 w Krajach rozwiniętych –  Systemu Zarządzania
 i Monitorowania Energii;

- zarchiwizowanie załączników (podanie klasy
z wykazu akt)

 

PDF2.2018.pdf
 

 

nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2018.pdf
 
brak
3 20.09.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

 - przekazanie tekstu petycji  do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych ( również tzw. Zespołów Szkół)

PDF3.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF3.2018.pdf
 
brak
4 08.11.2018

Szulc- Efekt sp. z o.o.
ul. Poligonowa 1
Warszawa

- dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie  procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniach o udzielenie

zamówienia - w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych

PDF4.2018.pdf
 

 nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF4.2018.pdf
 
brak

 

Rejestr petycji w 2017 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

10.05.2017r.

 

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przystąpienia Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2017

PDF1.2017.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDF1 2017.pdf brak
2 10.07.2017

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J

ul. Kłobucka 13

Warszawa

 

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

opublikowania na stronie internetowej :

- Banera dot. Konferencji „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”;

- opis idee fixe Konferencji oraz ewentualnie załączoną agendę (w języku angielskim);

- archiwizację załączników

 

PDF2.2017.pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
PDF2.2017.pdf brak
3 12.07.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

 

Współwnioskodawca

Wiarygodna Firma sp. z o.o.

Strzelecki 25

Wrocław

 

- utworzenia na stronie internetowej Gminy zakładki „Wiarygodna Firma” z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy,

- załączenia wybranego baneru

 

PDF3.2017.pdf
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodp. 3.2017.pdf brak
4 21.08.2017r. NODN Sophia z Krakowa

przekazania informacji o projekcie pn. Wdrażanie Programu Nauki Zachowania.

PDF4.2017.pdf

 

ie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF4.2017 odp..pdf brak
5. 08.09.2017

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp.

 z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

- przyjęcie przez Dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole nie później niż w terminie  3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF5.2017.pdf brak

 

 


Rejestr petycji w 2016 roku

Numer

petycji

Data złożenia

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję 

Przedmiot petycji/skan

Termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji/skan

odpowiedzi

Opinie zasięgane w sprawie petycji

1

11.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

wsparcie informatyczne

PDF1.2016r..pdf

Przekazano do jednostek oświatowych

PDF1.2016r.- przesłano wg właść..pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 1.2016.pdf

brak

2

18.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

utworzenie "biblioteczki samorządowca"PDF2.2016.pdf 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź 2.2016.pdf 

brak

3

22.04.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie analizy poprawy efektywności energetycznej

PDF3.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFodpowiedż 3.2016.pdf

brak

 4.

22.07.

2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

dokonanie archiwizacji petycji wraz z załącznikami dot. "efektywnosci energetycznej

PDF4.2016..pdf

 

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 4.2016.pdf brak
5. 30.09.2016r.

Adam Szulc  Szulc-Efekt  sp. z o.o.   

ul. Poligonowa 1  Warszawa

przekazanie poniższego tekstu/petycji - do wszystkich podległych szkół podstawowych


PDF5.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 5.2016.pdf

brak

 

6. 06.10.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

dokonanie analizy i oceny stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP - pod kątem zachowania standardów otwartych danych - scilicet - danych otwartych"

PDF6.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFodpowiedź 6.2016.pdf brak
7. 02.11.2016

Adam Szulc

Szulc-Efekt sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

Warszawa

utworzenie w oficjalnym serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) zakładki "Czyste Powietrze", w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niesypanie śmieci)

PDF7.2016.pdf

nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDF7.2016.pdf brak
Wersja XML