Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 roku PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ funkcjonuje w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeski, ul. Rynek 1, parter, pok. nr 5.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie  udzielana w następujących dniach :

                                poniedziałek   w godz. 10.00 – 14.00

                                wtorek            w godz. 14.00 – 18.00

                                środa              w godz. 10.00 – 14.00

                                czwartek         w godz. 14.00 – 18.00

                                piątek              w godz. 10.00 – 14.00

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 77 444 79 14 w wyżej wyznaczonych dniach i godzinach.

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ponadto porady mogą być udzielane poza wyznaczonym lokalem dla osób niepełnosprawnych, które nie mają możliwości samodzielnego stawiennictwa w punkcie udzielania porad.

Nieodpłatna pomoc prawna OBEJMUJE:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub 2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

NIE OBEJMUJE SPRAW związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
W przypadku, gdy zgłaszany problem prawny nie ma jedynie natury prawnej, wówczas osoba uprawniona może zostać przekierowana przez udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy, które obejmują w szczególności poradnictwo: rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu praw konsumentów, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, dla osób bezrobotnych, poradnictwo w sprawie uzależnień, przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej. Lista ww. systemów pomocy znajduje się na str. internetowej Starostwa, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń oraz w lokalnej prasie.

 

DOCXulotka 2019.docx

PDFLista_jednostek_nieodplatnego_poradnictwa_na_2019.pdf
 

                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                    /-/ Artur Kotara

Wersja XML