Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - 2017 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są :

 1. grunty;
 2. budynki lub ich części;
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami zależnymi nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli lub budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia  roku następującego po roku w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli lub budynku lub ich części  przed ich ostatecznym wykończeniem.

W przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania w trakcie roku podatkowego (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części); wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Terminy płatności podatku od nieruchomości

Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada  roku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - za styczeń do dnia  31 stycznia, pozostałe miesiące do 15 każdego miesiąca. 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

PDFustawa o podatkach i opłatach lokalnych.pdf

PDFUchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf

Informacja i deklaracja na podatek od nieruchomości:

DOCDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.doc
PDFDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
DOCIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc
PDFIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
DOCZN-1A- Dane o nieruchomościach.doc
PDFZN-1A- Dane o nieruchomościach.pdf
DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.doc
PDFZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości.pdf

Wersja XML