Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATEK ROLNY - 2017 rok

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami gruntów;
 2. posiadaczami samoistnymi gruntów;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :
 1. dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych;

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie gruntów gospodarstwa rolnego na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawki podatku rolnego na  2017 rok wynoszą:

Terminy płatności podatku rolnego: 

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych  do czasu trwania obowiązku podatkowego- do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada  roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek  jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1381 ze zm.)

PDFustawa o podatku rolnym.pdf

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 z dnia 18 października 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 993)

Uchwała Nr XXXIX/363/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata

Informacja i deklaracja na podatek rolny:

DOCDR-1-Deklaracja na podatek rolny.doc
PDFDR-1-Deklaracja na podatek rolny.pdf
DOCIR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego.doc
PDFIR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego.pdf
DOCZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych.doc
PDFZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych.pdf
DOCZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym.doc
PDFZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym.pdf

Wersja XML