Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PODATEK LEŚNY

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Podmiot opodatkowania

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami lasów;

 2. posiadaczami samoistnymi lasów;

 3. użytkownikami wieczystymi lasów;

 4. posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym), zmiana sposobu wykorzystania gruntu, (np. zajęcie lasu na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna) podatnicy są zobowiązani do składania informacji (os. fizyczne) lub deklaracji (os. prawne) w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w terminie 14 dni od daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

Stawka podatku leśnego na 2019 rok wynosi: 0,220 m3 x 191,98 zł = 42, 2356 zł  za 1 ha lasu.

Wysokość podatku leśnego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,2200 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego,

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące do 15 dnia każdego miesiąca.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 z późn. zm.)

PDFUstawa o podatku leśnym.pdf

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2018 r. w  sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

PDFKomunikat Prezesa GUS z 19.10.2018.pdf

Informacja i deklaracja na podatek leśny - obowiązuje do 30 czerwca 2019r.:

DOCDL-1 - deklaracja na podatek leśny.doc
PDFDL-1 deklaracja na podatek leśny.pdf
PDFIL-1 informacja w sprawie podatku leśnego.pdf
DOCIL-1-informacja w sprawie podatku leśnego.doc
PDFZL-1A dane o nieruchomościach leśnych.pdf
DOCZL-1A-dane o nieruchomosciach leśnych.doc
PDFZL-1B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.pdf
DOCZL-1B-dane o zwolnieniach w podatku lesnym.doc

Informacja i deklaracja na podatek leśny - obowiązuje od 1 lipca 2019r.:

DOCXnowe wzory deklaracji podatkowych.docx

PDFrozporządzenie- nowe wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.pdf

PDFZIL-1.pdf
PDFZIL-2.pdf
PDFZIL-3.pdf
PDFZDL-1.pdf
PDFZDL-2.pdf
PDFDL-1.pdf
PDFIL-1.pdf

Wersja XML