Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Uchwały :
PDFUchwała w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi.pdf
DOCSprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy za rok 2018.doc

PDFUchwała o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia na 2019 rok programu współpracy Gminy Lewin Brzeski.pdf
 

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w 2019 roku działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc
 

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej Ca.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas Diecezji Opolskiej.doc
DOCZarządzenie Nr 31-2018 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niepełnosprawnych osób dorosłych

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc
DOCZarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2019 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION.doc
DOCZarządzenie Nr 30-2018 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. I półrocze.doc
DOCZarządzenie sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w I półroczu 2019 roku działań w zakresie upowsszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 32-2018- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r. II półrocze.doc
DOCZarzadzenie w sprawie powolania Komisji Konkursowej.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc
DOCProtokół Komisji Konkursowej do ofert GZ LZS.doc
DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc
DOCZarządzenie Nr 234-2019 wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFuproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie 374-2019 w sprawie wyboru oferty.pdf
 

Oferty złożone w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

PDFoferta uproszczona realizacji zadania publicznego.pdf

PDFZarządzenie 373-2019 w sprawie wyboru oferty.pdf
 

 

Wersja XML